Старобългарски речник
прѣѩт 
прѣѩт -прѣмѫ -прѣмеш св 1. Взема, поема, уловя тъгда вон ћемонов. прѣмъше са на сѫдшт. събърашѧ на нь вьсѫ спрѫ М Мт 27.27 З А СК  обѣма раꙁѹмѣньма дѣанма бѣаше кланꙗѭштѹ сꙙ лцѹ. та аꙁъ скѹсвъ прѣѧхъ. та прьстомъ дръжахъ С 511.29 2. Приема някого, допусна го някъде тѣмьже нареен мꙑ. по отърадѣ бжь недостон. молмъ сѧ ꙁа гѹмена. прѣемъшааго братра нашего. ꙇ тебѣ порѫьнка емѹ бꙑваѭща СЕ 83b 8 Приема, възприема някого. вдѣхомъ рекшааго власть мамъ положт дѹшѫ моѭ.  власть мамъ пакꙑ вьꙁꙙт ѭ.  власт его дѣанїмъ прѣѧхомъ С 499.20—21 Прен.За състояние — завладея, обхвана. ꙇ дажд намъ не бьдѧщеѭ мꙑслѭ. ꙇ трѣꙁвѧщемь сѧ помꙑшленемь. да не прѣѩт бѫдемъ тѧжъкомь съномь СЕ 38а 10 3. Придобия, получа ꙇждені гнѣвъ. ꙇсцѣлі ѣꙁвѫ. раꙁдрѣші вражъдѫ. да прѣімеші сцѣленье отъ трапеꙁꙑ К 8b 21  въшъдъ къ прѣподобьнѹѹмѹ вь клѣть. покланꙗаше сꙙ мѹ молꙙ . да бꙑ  то мѣсто съꙁъдано о мен го прѣѧлъ С 205.5 Заема [служба и под.]. ц слѹжьбѫ тѣлесънѫ прѣмъше. ште  дшам власт покѹшате сꙙ С 88.15 бѫдѫ днье его малі.  еппъство его прѣімі нъ СП 108.8 4. Получа във владение да мꙋ отьць нашъ сава клѣть на мльан. ъстънꙑ ѹбо їѡанъ клѣть прѣмъ.  повелѣнъ мльат прѣбꙑ тр лѣта С 285.5 ѧже рее ратѭ  мꙙтежемъ цръкꙿв вьꙁꙙсте. то тꙑ мрьнѣ отъдадте. ...  прѣѧшꙙ црькꙿв правовѣрьн. не ꙁамѹдвъ же цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор. о право (!) вѣрѣ ѹтврьдтъ. нк҄ескѫѭ вѣрѫ С 200.29 Завладея, превзема.  ѧже свꙙтꙑѧ цръкъв съ ратѭ сте прѣѧл. то  тꙑ оставвъше вьнѣ град (!) прѣбꙑвате С 199.28—29  смъ тако бꙑваѭштемъ. овогда же борꙙ сꙙ овогда же лестьм льстꙙ градъ прѣѧ С 56.23 ꙁане  ьстънꙑ цѣсарь костантнъ. поꙁдѣ нѣкъгда божьствънꙑмъ дѹхомъ вьсеѧ насел҄енꙑѧ цѣсарꙿства. дръжавѫ прѣмъ.  свꙙтааго освѣштенꙗ съподобвъ сꙙ С 186.6 5. Прен. Разбера, схвана ако же бо вьлѣꙁе къ ѹенкомъ наѹхъ сꙙ ... а гоже не прѣмъ то  глаголат не сьмѣѭ. хвал҄ѫ вьлѣꙁъшаꙿго. а не ꙁѣло вьꙁштѫ вьходѹ обраꙁа С 501.21 М З А СК СП СЕ К С Гр λαμβάνω παραλαμβάνω ἐπιλαμβάνω ἐγχειρίζομαι εἰσπηδάω ἔνδον τινός [вар. ἀντιλαμβάνω πορϑέω] прѣѧт Вж. при прѩт Нвб