Старобългарски речник
прѣдаꙗнь 
прѣдаꙗнь -ꙗ ср 1. Предание, традиция, обичай по ъто ѹенц тво прѣстѫпаѭтъ прѣдаанѣ старецъ. не омꙑваѭтъ бо рѫкъ свохъ егда хлѣбъ ѣдѧтъ М Мт 15.2 З ꙇ раꙁорсте ꙁаконъ бжі. ꙁа прѣдаане ваше лцемѣр З Мт 15.6 прѣстѫпаѭште слово бже. прѣдаанемь вашмъ еже прѣдасте. ꙇ подобъна такова мънога творте М Мк 7.13 З ꙇ глашѧ ꙇмъ. добрѣ отъмѣтаете сѧ. ꙁаповѣд бжѩ. да прѣдаане ваше събл҄юдете З Мк 7.9 2. Предателство, измяна лма бо ꙁъло вьмѣст сꙙ.  прѣдаан пр коньц бѣаше.  грѣхъ съвръш сꙙ С 414.27 тогда прдошꙙ ѹенц. тъгда къгда. гда се бꙑстъ. гда прѣдаан вьмѣст сꙙ. гда самъ сꙙ погѹб юдо С 415.18—19 пото л любьве похѹл поꙁнан. пото л лобьꙁанмъ прѣдаан творш. добрѣ л тꙙ облаѧ ꙁдалее пророкъ вьпꙗше С 426.3 мже ꙁдошꙙ прѣдааню словеса. сего же неьстваꙿго оставвъше. на благоьства раꙁбонка прведѣмъ слово С 426.16 дрьжат прѣдаꙗнь κρατέω τὴν παράδοσιν Придържам се към традицията, обичаите; следвам традицията фарсе бо  вьс юде. аште не ѹмꙑѭтъ рѫкѹ търѫште не ѣдѧтъ. дръжѧще прѣдаане (е) старецъ М Мк 7.3 З оставьше бо ꙁаповѣдь бжьѭ. дръжте прѣдаанѣ ска. крьштенѣ кръагомъ. ꙇ стьклѣнцамъ. ꙇ на подобьна таковаѣ творте. многа З Мк 7.8 ходт по прѣдаꙗнью περιπατέω κατὰ τὴν παράδοσιν Постъпвам, върша нещо според традицията, по обичая по томь же въпрашаахѫ  фарсѣ  кьнжьнц. по ъто не ходѧтъ ѹенц тво по прѣдааню старецъ. нъ не ѹмъвенама рѫкама ѣдѧтъ хлѣбъ М Мк 7.5 Изч М З С Гр παράδοσις προδοσία прѣдаан прѣдаане Вж. при прѣдань Нвб