Старобългарски речник
прст 
прст -прьтѫ -прьтеш св Причисля, включа в числото, в броя на нещо; приобщя към нещо ꙇ събꙑстъ сѧ псаное еже глтъ. ꙇ съ беꙁаконьнкома прътенъ бꙑстъ М Мк 15.28 З А СК ѡправъда дхъ его. ꙇ прьт  съ вꙿсѣм стꙑм твом. ѹгождьшм тебѣ отъ вѣка СЕ 58b 6 да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ ... вѣрѫ съблюдетъ.  обѣетъ сѧ беꙁъ стьлѣнѣ аћлъ. ꙇ прьтетъ сѧ стѣмь твомь стадѣ  да ѹлѹтъ десное твое стоѣне. ꙇ слштъ блаженꙑ гласъ СЕ 99b 6 оцѣщаѩ беꙁаконѣ. остав грѣхꙑ ... ꙇ прѣлож . ꙇ прьт . къ стѣ цркв твое СЕ 73b 14 гі бже нашъ. вьвед раба твоего сего. въ дховънꙑ дворꙑ. ꙇ прьт  въ словесъное твое стадо СЕ 100b 18 ꙁастѫпаѩ. неꙁгланънааго. въꙁдꙑханѣ срца. прьт  ꙇꙁбъранꙑхъ твохъ да бѫдетъ ... мѫдрость. правъда СЕ 94а 12  аꙁъ ѹбогꙑ прꙿтенъ бѫдѫ къ рабомъ твомъ. любмꙑмъ тобоѭ. благодарьствѹѭ тꙙ г С 103.9 боже ... помоꙁ  мнѣ грѣшнѹѹмѹ ...  прт мꙙ съ рабомъ свомъ алеѯанꙿдромъ С 160.25 раꙁѹмѣвꙿ ꙗко прбѣгꙑ въ бан҄ѫ. не прꙿтенъ бꙑстъ к н҄мъ ...  съвръгъ рꙁꙑ сь себе на лца хъ. въско вь еꙁеро вьпѧ.  глагол҄ꙙ.  аꙁъ крьстꙗнъ смъ С 78.15 прст сѧ М З А СК СЕ С Гр λογίζω συνάπτω συναριϑμέω συγκαταριϑμέω συναρίϑμιος γίγνομαι Вж. при претат Нвб