Старобългарски речник
повѣдѣт 
повѣдѣт -повѣмь св повѣдѣ -повѣс 1. Кажа, обадя, известя прстѫпшѧ къ немѹ ѹенц его едномѹ глще. повѣждъ намъ когда с бѫдѫтъ М Мт 24.3 З А СК аште тꙑ ес въꙁѧлъ. повѣждь мьнѣ къде  ес положлъ М Йо 20.15А повѣдѣшѧ же емѹ ѣко съ наꙁарѣннъ (м)моходтъ М Лк 18.37 З А аще въꙁлаѧ не повѣмъ тебѣ СП 49.12 прідѣте ѹслꙑшіте і повѣмъ вамъ СП 65.16 повѣжд намъ хе. кꙿто естъ бвꙑ тѧ СЕ 48а 20 въ кꙑхъ мѣстѣхъ жвеш повѣждъ С 242.11 комсь глагола к н҄емѹ. повѣждъ м старье то т стъ мꙙ С 226.11— 12 кꙿто т повѣда ꙗко не жьрѫ С 20.25—26 2. Разкажа, опиша с думи нещо видяно повѣдѣшѧ мъ вдѣвъше. како бꙑстъ бѣсънѹемѹ. ꙇ о свнѣхъ М Мк 5.16 З нкомѹже не повѣдте вдѣнѣ М Мт 17.9 А. Срв.Мк 9.9 М З повѣмь вьсѣ юдеса твоѣ СП 74.3 оці наші повѣдѣшѩ намъ. дѣло еже съдѣла во дьні іхъ СП 43.2 марꙗ вь себѣ с раꙁмꙑшлꙗше. повѣдѣ л се їѡсфѹ. л пае съкрꙑѭ тано се С 239.23 3. Засвидетелствам, потвърдя аще ꙁьлѣ глахъ повѣждь о ꙁълѣ СК Йо 18.23  не по вол҄. повѣдꙙтъ цѣсарьств го на ꙁем С 484.15 4. Обявя, възвестя а егда повѣстꙿ сꙙ постъ л бьдѣнье Р II 4.36 повѣдѣт сѧ М З А СК Б Е СП СЕ С Р Гр διηγέομαι διηγέω ἀπαγγέλλω ἐπαγγέλλω λέγω μηνύω ὁμολογέω μαρτυρέω κηρύσσω ἀναγγέλλω πληροφορέω Вж. при повѣдат Нвб