Старобългарски речник
ощат 
ощат -ощаѭ -ощаш несв 1. Очиствам, почиствам горе вамъ кънжьнц  фарсе ѵпокрт. ѣко оштаате вьнѣщънее стькльнц. ꙇ паропсдѣ. ѫтрьѫдѫ же сѫтъ. плън хꙑштенѣ. ꙇ нестотꙑ М Мт 23.25 ЗI. Срв. Лк 11.39 М З Образно. гі ... раба твоего сего ... съхран  отъ непрѣꙁннъ сѣте. ощаѩ емѹ дшѭ  тѣло СЕ 81b 1 ъстънꙑ їѡанъ ... отде въ пѹстꙑн҄ѫ рѹвн҄ѫ ... мльа же тѹ лѣтъ шесть вьсего жтꙗ ловѣьска отълѫвъ сꙙ. глаголат къ богѹ любꙙ въ мльан.  ѹмьнꙑ ꙁракъ. длъгꙑмъ трьпѣнмъ оштаѧ С 289.3 лѣпо бо бѣ мъ враѹ пршъдъшѹ.  ѹ н҄хъ сѫштѹ прѧт го. рѣкꙑ мъ цѣл҄енꙗ пролваѭштѹ. ѹдобь  беꙁ брашъна. отъ омꙑваѭштааго хъ. скврънꙑ своѧ оштат.  страст свохъ омꙑват сꙙ С 333.27 се вѣдѫште вьсь гнѣвъ положмъ. оштаѭште своѧ сьвѣст.  съ кротостѭ  тхотоѭ вьсеѭ. прстѫпамъ къ трепеꙁѣ хрстосовѣ С 424.9 дьнь крьстьнꙑ.  вьс веселмъ сꙙ.  аламꙑ отъ ꙁьла  оштамъ вьсе ѫтрьн҄е  вьнѣшьне С 430.27 2. Прен. Лекувам, очиствам, освобождавам [от болест, недъг и под.] сѩ оба на десѧте посъла съ ... глѧ ... прокаженꙑѩ оштате. бѣсꙑ ꙁгонте. тѹне прѩсте тѹне дадте М Мт 10.8 З А і толікѫ сілѫ дастъ ті да недѫжънꙑѩ ѹбалѹеші. ꙇ прокаженꙑѩ оіштаеші ... ꙇ на многа юдеса такова творіт К 4b 2 въ тѫ же ноштъ гласъ бꙑстъ сь небесе глагол҄ꙙ. рабе ... артемоне ... бѫдеш  тꙑ оштаѧ многꙑ отъ бѣсъ.  отъ ѧꙁь раꙁльнꙑхъ С 236.2 господь же нашъ їсѹ хъ ꙁа многѫѭ благость. прокаженꙑѧ оштааше С 480.21 Изч М З А СЕ К С Гр καϑαρίζω καϑαίρω καϑαρεύω ἐκκαϑαίρω ἀπορρύπτω оштат оіштат Вж. при остт Нвб