Старобългарски речник
обрѣтат 
обрѣтат -обрѣтаѭ -обрѣташ несв 1. Намирам нещо [някого], което търся; натъквам се на нещо [някого] коль ѫꙁъка врата  тѣснъ пѫть въводѧ въ жвотъ. ꙇ мало хъ естъ же  обрѣтаѭтъ М Мт 7.14 З,А. Срв. СЕ 69b 20 СЕ89b 10 егда же нестꙑ дхъ ꙇꙁдетъ отъ лвка. прѣходтъ скоꙁѣ беꙁдънаа мѣста. ꙇштѧ покоѣ  не обрѣтаатъ М Мт 12.43 З.Срв. Лк 11.24 М З отъ насъ прѣдьложенааго бьіт сьповѣданьꙗ ... вь семь бо обрѣтамъ.  жтꙗ велко въꙁдръжань.  сьмѣреньꙗ справьнь.  велкѫѭ альбѫ С 513.28 дꙿвашд вь недѣл двьрьцꙙ отвръꙁаѧ. трѣвѫ прѣдъ двьрьм гробшта свого растѫштѫѭ обрѣтаѧ.  тѫ. страѧ ꙗдѣаше С 528.30 a) Като прил. обрѣтаѩ сѧ a) Установяван; за когото се докаже, че е някакъв раъшѫѭ імѣт по бжію ꙁаконѹ стѹмѹ сьѭ сѫдіт. съ вьсѣкоѭ обрѣтаѭштѭ сѧ тѧжю. ѣкоже ꙁаконъ пішетъ К 2b 25 b) Като същ. обрѣтаѩ м ед ὁεὑρίσκων Този, който намира вьꙁдрадѹѭ сѩ аꙁъ о словесехъ твоїхъ. ѣко обрѣтаѩї корсть мъногѫ СП 118.162 2. Намирам, заварвам някого [нещо] в някакво положение, място, състояние въꙁвраштѫ сѧ въ домъ мо отъ нѭдѫже ꙁдъ. ꙇ пршедъ обрѣтаатъ пометенъ  ѹкрашенъ М Лк 11.25 З  тѧ ѡбрѣтаемъ въ врѣмѧ спсене. тѣмже не прѣста ꙁа нꙑ млѧщ Е 28б 7 ꙇ по схъ ограждена тѧ обрѣтаѩ. крѣпъкоѭ рѫкоѭ  вѣроѭ. къ наставлѣѭщюмѹ тѧ. ꙇ къ всѣмъ послѹшанемъ СЕ 91b 8 обрѣтамꙑ εὑρισκόμενος Установен, намерен, открит; за когото се докаже, че е някакъв  повелѣ цѣсарь савор ... свꙙтꙑѧ цръкв хръстꙗнъскꙑ огнемъ ꙁажꙁат. обрѣтамꙑѧ же крьстꙗнꙑ. повелѣ мат  нѹдт ѧ жрът С 255.3—4 3. Установявам, констатирам платъ же рее къ аръхереомъ  къ народѹ. нкоеѩже внꙑ не обрѣтаѭ въ лвцѣ семь М Лк 23.4 З.Срв. Йо 18.38 М,З, А, СК;Йо 19.4 М,З, А, СК;Йо 19.6 М,З, А, СК, Б; С 433.18 С436.16—17 Намирам, смятам, преценявам. тъ не отврьꙁетъ ѹстъ свохъ. отъ беꙁакон люд мохъ. воденъ бꙑстъ на сьмрьть. сѧ обрѣтаѩ потрѣбьнꙑ тѣмъ сьлогꙑ С 434.29 4. Постигам, достигам, придобивам тѣлесъно бо богатъство съ трѹдомъ  болѣꙁнѭ велкоѭ обрѣтатъ сꙙ С 160.5 обрѣтат сѧ М З А СК Б О Е СП СЕ К С МЛ Гр εὑρίσκω ѡбрѣтат Вж. при обрѣст Нвб