Речник на Патриарх Евтимий
ѧсто  
ѧсто нареч (7) Често, многократно; не рядко.  ꙗкоⷤ себе нкакоⷤ въ прѣднꙗа дꙋщꙋ раꙁ҄смотр, на б͠гомте͠рь себе въꙁлож,  есто к тое пртѣкааше храмꙋ ИМ 162v.13 топлым слъꙁам юже къ кѡнстантінѹ любовь ꙁвѣствовааше.  есто въꙁрае на нь Конст 425r.9 Раꙁгыба̆ есто съвѣстнѹю кнгѹ , ꙗкоже прѣд богомь, тѹ вынѹ прота̆,  обрещеш се въ въсѣхь тебе находещхь повньнь Кипр 235.18. Същото значение и в Петк 77r.13 ИМ 164v.3 Кипр 238.12 Теоф 272.18.