Речник на Патриарх Евтимий
стота  
стота -ꙑ ж (27) 1. Чистота, непорочност, целомъдрие, въздържание, девство. Господ боже, – глаголѧщ – прꙁр на мое смѣренїе  дарѹ̆ м слѫ съблюст сѧ стотѣ мое̆ неѡсквръненѣ Филот 81.25 таже  не хотещхь жент се, нъ тако въ стотѣ прѣбыват ꙁволвшмь, ѿ ц͠ркѡвь птат се ц͠рев Конст 436r.22 Беꙁмлъвїе  пость стотѣ ходатаа. цѣломѹдрїа ѹтел, на врагы орѹжїе непобѡрмо Кипр 226.14. Същото значение и във Филот 80.2 80.4 80.8 80.17 83.12 83.26 84.5 84.22 II Никод 222.4 224.20 224.21. // За чистотата и целомъдрието като християнски добродетели. Он же моленїе тоѫ сплън  тако прѣбыста въ въсѣх и͠і-тх лѣтѣх, стотѫ  цѣломѫдрїе до конца съхранше Филот 84.12 прѣбывааше проее добраа ѻтроковца д͠вьство сто хранещ  въ стотѣ  цѣломѹдр ходещ Нед 605r.19 въ въсѣх хождааше ꙁапѡвѣдехь господьнх, непоронѣ прѣбываѧ въ цѣломѫдр  стотѣ, въ кротост  простотѣ Мих 173.14 Същото значение и във Филот 85.5. 2. Нравствена чистота, праведност, святост. дѡбрѣ прїде х͠ва краснаа невѣстѡ... пꙋстыннож́телнце. агг͠лѡмь събесѣднце. дѡбрѡдѣтѣлны раю. стѡты красны дѡме Петк 81r.17 ѹгодна бо бѣ г͠в д͠ша е •  ѹгодна стота • ѹгодн пѡдвѕ • ѹгодна страданїа • ѹгодны кръв Нед 611r.9 доброе же, єже по своемѹ ст(ь)ствѹ бож(ь)ственное, къ нмѹ же рад стоты съетанїе мат, къ своемѹ съвькѹплꙗемо I Никод 216.33 Същото значение и в Петк 75r.23 Филот 97.32 Нед 611r.33. // Честност. Даждь мь, господ, мрно царство, да  мы въ тшнѣ х тхо  беꙁмльвно жтїе пожвемъ въ въсѣкѡм благоьст  стотѣ СЙЗ 370.6 глагол въ ср(ъ)дц х благаа ѡ цр(ъ)кв твое̆  о въсѣх людех твох, ꙗко да въ тшнѣ х тхѡ  беꙁмльвно жтїе пожвемь въ въсѣкѡмь благоьст  стотѣ ЛОглаш 3 83.32. ꙗко да  мы въ тшнѣ его тхѡ  беꙁмльвно жтїе пожвемъ въ въсѣкѡм благоьстї  стотѣ благоволенїемъ  благостїѫ прѣстаго т отца  въсеслнаго т дѹха МЕп 343.14