Речник на Патриарх Евтимий
хвала  
хвала -ꙑ ж (10) Хвала, възхвала, прослава. Се, еже страждеш. ѡт ѧꙁыка своего страждеш; ть бо тебѣ ѡт бога дарова сѧ на славословїе божїе  хвалѫ, ты же того на праꙁнѡсловїа обратль ес  на глѹмы  на скврънаа слѡвеса Филот 88.21 Кто въꙁг͠лть слы твое х͠е,  слышаны сътворть въсе хвалы твое Конст 431r.28 Господ, ѹстнѣ м ѡтвръꙁеш,  ѹста моа въꙁвѣстѧт хвалѫ твоѫ ЛЙЗ 289.20 Същото значение и в Петк 80v.14 Филот 96.7 Конст 430v.10 Теоф 270.2 ЛОглаш 378.30 Яков 308.11. жрьтва хвалѣ Вж. ЛОглаш 375.10.