Речник на Патриарх Евтимий
ѹлавлꙗемъ  
ѹлавлꙗемъ -ꙑ прил (1) Който е уловен, привлечен, искушен.  Павль ѹбо о вторѡм мнѡго рее брацѣ, въꙁраста рад, ѹдобь ѹлавлꙗемаго, того єдного ꙁаконоположвь Антим 244.22