Речник на Патриарх Евтимий
двт сѧ  
двт сѧ -двлѭ сѧ -двш сѧ несв (6) Чудя се, учудвам се, удивлявам се, изумен съм.  толко ѹенїемь прѣдѹспѣ, ꙗко въсе бож(ь)ствное на ѧꙁыцѣ обност псанїе, ꙗкоже въсѣмь двт сѧ о ней Филот 81.9 двлꙗаше се цр͠ь ѻ бывшемь вдѣнї,  въсь въ ѹжасѣ прѣпровод дн͠ь Конст 426r.28 двлꙗахѹ се ѹбо съ н͠бсе сїа ꙁреще аг͠гел Нед 603v.31 Същото значение и в ИМ 162v.30 169r.31 Нед 606v.21.