Речник на Патриарх Евтимий
браьнъ  
браьнъ -ꙑ прил (4) Брачен, сватбен. врѣмѧ благополѹно обрѣте, вънегда той на съетанї мѫжѹ въданѣ бывш  въ рътѡѕѣ бранѣмь ꙁатворенѡмь Филот 81.30 Емѹже послѣдѹеть  светыхь тайнь прещенїе  вѣнанїа  въсакого ного свещенньскаго  бранаго обѣдованїа Антим 247.22 Се ст(ь) благословенїе бранаго съгласїа же  съетанїа, на нмꙿже въсако благословенїе еднобранаго съпреженїа, єлма  єднобраьнь Адамь Антим 247.30 Същото значение и в Антим 247.24.