Речник на Патриарх Евтимий
вьсѣко  
вьсѣко нареч (17) 1. Всякак, във всички случаи, непременно. прїмет бѡ вьсѣкѡ прїмеⷮ ꙗко любоѧднаа мат  дѣтскаа наша нѣмотованїа,  ꙋсрдїꙋ подаⷭ слѫ Петк 74r.21  вдмь юдо, страха  ѹжаса въсѣко сплънено Мих 177.23 достот꙽  бо въсакомꙋ  въсако съхрант богов свойстьвное I Никод 220.13 Същото значение и в I Никод 217.16 218.15 Антим 244.1 245.1 249.17. 2. Сигурно, по всяка вероятност. блг͠аго бѡ сѫщ женха рателнца ; бл͠гаа въсѣкѡ полꙋⷮ  прошенї(а) Петк 75r.17 ражны бѻ ражⷣежены напрасно ...повелѣ въ слѹха ѻтроковце вънꙿꙁт. въсако же вѣсте  прѣжⷣе скѹса болѣꙁн несътръпмое Нед 609v.17 Аще ѹбо ѡт въсакое ꙁлѡбы стотьствꙋеть. въсако въ добрѡмь бѹдеть I Никод 216.31 Същото значение и в ИМ 170r.31 Нед 610v.14 Мих 172.31 I Никод 216.18 218.22 219.30.