Речник на Патриарх Евтимий
елнъ  
елнъ м (6) Езичник, привърженик на езическа религия. хрїстїанѡмꙿ же тъкмо воеват повелѣ єлнѡмꙿ же нкакоже ѿнѹдь Конст 428r.11 народ же вдѣвше ꙗко въ цр͠ковь подоше, ѹтекомь тамо съхождаахѹ се • Еллн ѹбо раⷣующе се, хрїстїане же понкл  сѣтѹюще Нед 606v.37 мнѡѕ же ѿ єллнь вѣровавше въ ме г͠а нашего І̇͠ѵ Х͠а, прїеше с͠тое кр͠щенїе,  прьтен быше вѣрныⷯстадѹ Нед 607r.21 Същото значение и във Филот 90.27 Конст 432r.21 Теоф 277.4.