Исторически речник
ѩт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѩт сѧмѫ, мѹмешметъ, меть, метмемъ, мемь, мем, мемомете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
мѫтъ, мѹтъ, мѫть, мѹть, мѫт, мѹтмевѣметаметемм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
мѣмъ, мѣмь, мѣммѣтемѣвѣмѣтаѩхъ, ѩсъ, ѧхъ, ѧсъ, ѩхь, ѩсь, ѧхь, ѧсь, ѩх, ѧхѩ, ѩтъ, ѩть, ѧ, ѧтъ, ѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѩ, ѩтъ, ѩть, ѧ, ѧтъ, ѧтьѩсомъ, ѩхомъ, ѧсомъ, ѧхомъ, ѩсомь, ѩхомь, ѧсомь, ѧхомь, ѩхом, ѧхом, ѩхмꙑ, ѧхмꙑѩсте, ѧстеѩшѧ, ѧшѧ, ѩсѧ, ѧсѧ, ѩшѫ, ѧшѫ, ѩша, ѧша, ѩше, ѧше, ѩхѫ, ѧхѫѩсовѣ, ѩховѣ, ѧсовѣ, ѧховѣѩста, ѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѩсте, ѧсте*мѣахъ*мѣаше*мѣаше*мѣахомъ*мѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*мѣахѫ*мѣаховѣ*мѣашета*мѣашете
ѩт сѧ -мѫ сѧ -меш сѧ св Хвана се, уловя се ꙇ се съ сърѣте  глѧ радѹта сѧ. онѣ же прстѫпьш ѩсте сѧ ꙁа ноѕѣ его.  поклонсте сѧ емѹ М Мт 28.9 З А СК бѣствѹ сѧ ѩт τρέπομαι εἰς φυγήν Побягна, обърна се в бягство въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ. дрѹгъ дрѹга рѣѧ.  дрѹгъ дрѹꙁѣ прѣтꙑкаѧ сꙙ.  нъ номѹ бѣжат глагол҄ꙙ С 466.6 пѫт сѧ ѩт τῆς ὁδοῦ λαμβάνομαι Тръгна на път, поема [по] пътя їакѡвъ же мъ сꙙ пѫт ведѫштааго въ мръ. шъстꙗ дръжааше сꙙ.  ѹспѣвъ пѫт  мало съвратвъ сꙙ. обрѣте гробъ ветъхъ подобольнъ пештерѣ С 527.22 ѩт сѧ о молтвѣ ἔχομαι τῆς ἱκεσίας Помоля [се] за помощ, потърся помощ въꙁвратвъ же сꙙ пакꙑ въскорѣ. съ вꙿсѣмъ клросомъ  людьм прѣподобьнꙑ бжї сттел҄ь. ѧ сꙙ о молтвѣ ꙗже къ ловѣкѹ бжю аковѹ С 530.17 Изч М З А СК С Гр κρατέω ѧт сѧ Вж. при ѩт Нвб