Исторически речник
ѫродьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѫродьствоватѫродьствѹѭ, ѫродьствѹѫ, ѫродьствѹѧ, ѫродьствѹюѫродьствѹш, ѫродьствѹеш, ѫродьствѹѹшѫродьствѹтъ, ѫродьствѹетъ, ѫродьствѹѹтъ, ѫродьствѹть, ѫродьствѹеть, ѫродьствѹѹть, ѫродьствѹт, ѫродьствѹет, ѫродьствѹѹтѫродьствѹмъ, ѫродьствѹемъ, ѫродьствѹѹмъ, ѫродьствѹмь, ѫродьствѹемь, ѫродьствѹѹмь, ѫродьствѹм, ѫродьствѹем, ѫродьствѹѹм, ѫродьствѹмо, ѫродьствѹемо, ѫродьствѹѹмоѫродьствѹте, ѫродьствѹете, ѫродьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѫродьствѹѭтъ, ѫродьствѹѫтъ, ѫродьствѹѧтъ, ѫродьствѹютъ, ѫродьствѹѭть, ѫродьствѹѫть, ѫродьствѹѧть, ѫродьствѹють, ѫродьствѹѭт, ѫродьствѹѫт, ѫродьствѹѧт, ѫродьствѹютѫродьствѹвѣ, ѫродьствѹевѣ, ѫродьствѹѹвѣѫродьствѹта, ѫродьствѹета, ѫродьствѹѹтаѫродьствѹте, ѫродьствѹете, ѫродьствѹѹтеѫродьствѹѫродьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѫродьствѹмъ, ѫродьствѹмь, ѫродьствѹмѫродьствѹтеѫродьствѹвѣѫродьствѹтаѫродьствовахъ, ѫродьствовахь, ѫродьствовахѫродьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѫродьствоваѫродьствовахомъ, ѫродьствовахомь, ѫродьствовахом, ѫродьствовахомꙑѫродьствовастеѫродьствовашѧ, ѫродьствовашѫ, ѫродьствоваша, ѫродьствоваше, ѫродьствовахѫѫродьствоваховѣѫродьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѫродьствовастеѫродьствоваахъ, ѫродьствовахъ, ѫродьствоваахь, ѫродьствовахь, ѫродьствоваах, ѫродьствовахѫродьствовааше, ѫродьствовашеѫродьствовааше, ѫродьствовашеѫродьствоваахомъ, ѫродьствовахомъ, ѫродьствоваахомь, ѫродьствовахомь, ѫродьствоваахом, ѫродьствовахомѫродьствоваашете, ѫродьствовашете, ѫродьствоваасте, ѫродьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѫродьствоваахѫ, ѫродьствовахѫ, ѫродьствоваахѹ, ѫродьствовахѹѫродьствовааховѣ, ѫродьствоваховѣѫродьствоваашета, ѫродьствовашета, ѫродьствовааста, ѫродьствовастаѫродьствоваашете, ѫродьствовашете, ѫродьствоваасте, ѫродьствовасте
ѫродьствоват -ѫродьствѹѭ -ѫродьствѹш несв Постъпвам [държа се] глупаво; говоря глупости прѣблаженꙑ же мѫенкъ хсовъ кодратъ рее анѳупате. не ѫродъствѹ богꙑ глꙙ. не бо сѫтъ бꙁ мноꙁ. нъ днъ богъ отецъ. отъ н҄егоже вьса.  днъ гь іс хс. мꙿже вьса С 100.19 Изч С Гр μωραίνω ѫродъствоват Вж. при ѫродт сѧ Нвб