Исторически речник
ѫродоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѫродоватѫродѹѭ, ѫродѹѫ, ѫродѹѧ, ѫродѹюѫродѹш, ѫродѹеш, ѫродѹѹшѫродѹтъ, ѫродѹетъ, ѫродѹѹтъ, ѫродѹть, ѫродѹеть, ѫродѹѹть, ѫродѹт, ѫродѹет, ѫродѹѹтѫродѹмъ, ѫродѹемъ, ѫродѹѹмъ, ѫродѹмь, ѫродѹемь, ѫродѹѹмь, ѫродѹм, ѫродѹем, ѫродѹѹм, ѫродѹмо, ѫродѹемо, ѫродѹѹмоѫродѹте, ѫродѹете, ѫродѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѫродѹѭтъ, ѫродѹѫтъ, ѫродѹѧтъ, ѫродѹютъ, ѫродѹѭть, ѫродѹѫть, ѫродѹѧть, ѫродѹють, ѫродѹѭт, ѫродѹѫт, ѫродѹѧт, ѫродѹютѫродѹвѣ, ѫродѹевѣ, ѫродѹѹвѣѫродѹта, ѫродѹета, ѫродѹѹтаѫродѹте, ѫродѹете, ѫродѹѹтеѫродѹѫродѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѫродѹмъ, ѫродѹмь, ѫродѹмѫродѹтеѫродѹвѣѫродѹтаѫродовахъ, ѫродовахь, ѫродовахѫродова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѫродоваѫродовахомъ, ѫродовахомь, ѫродовахом, ѫродовахомꙑѫродовастеѫродовашѧ, ѫродовашѫ, ѫродоваша, ѫродоваше, ѫродовахѫѫродоваховѣѫродоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѫродовастеѫродоваахъ, ѫродовахъ, ѫродоваахь, ѫродовахь, ѫродоваах, ѫродовахѫродовааше, ѫродовашеѫродовааше, ѫродовашеѫродоваахомъ, ѫродовахомъ, ѫродоваахомь, ѫродовахомь, ѫродоваахом, ѫродовахомѫродоваашете, ѫродовашете, ѫродоваасте, ѫродовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѫродоваахѫ, ѫродовахѫ, ѫродоваахѹ, ѫродовахѹѫродовааховѣ, ѫродоваховѣѫродоваашета, ѫродовашета, ѫродовааста, ѫродовастаѫродоваашете, ѫродовашете, ѫродоваасте, ѫродовасте
ѫродоват -ѫродѹѭ -ѫродѹш несв Безумен съм, безумствам, постъпвам безумно [глупаво]  шедъше вьслѣдъ н҄его додошꙙ мѣста.  ѹдарвъше въ двьр акꙑ ѫродѹѭште ꙿто. отвръꙁъ днъ отъ братѧ. ѹвѣдѣт хотꙙ то хотꙙтъ С 145.27 Лишен съм от смисъл, безумен съм. алеѯандръ рее. аꙁъ глагол҄ꙙ се не блꙙдѫ. аште л то тебе послѹшаѭ. то не тъьѭ блꙙдь смъ нъ  ѫродъ. ѫродѹѭтъ бо словеса твоꙗ С 156.2 Изч С Гр ἐπὶ ἀποκρίσει Вж. при ѫродт сѧ Нвб