Исторически речник
ꙗвт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ꙗвт сѧꙗвлѭ, ꙗвлѧ, ꙗвѧ, ꙗвьѭ, ꙗвлюꙗвшꙗвтъ, ꙗвть, ꙗвтꙗвмъ, ꙗвмь, ꙗвм, ꙗвмоꙗвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ꙗвѧтъ, ꙗвѧть, ꙗвѧтꙗввѣꙗвтаꙗвтеꙗвꙗв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ꙗвмъ, ꙗвмь, ꙗвмꙗвтеꙗввѣꙗвтаꙗвхъ, ꙗвхь, ꙗвхꙗвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ꙗвовꙗвхомъ, ꙗвхомь, ꙗвхом, ꙗвхмꙑꙗвстеꙗвшѧ, ꙗвшѫ, ꙗвша, ꙗвше, ꙗвхѫꙗвховѣꙗвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ꙗвстеꙗвлꙗахъ, ꙗвлꙗхъ, ꙗвьꙗхъ, ꙗвлѣахъ, ꙗвлѣхъ, ꙗвѣахъ, ꙗвѣхъ, ꙗвлѧахъ, ꙗвлѧхъ, ꙗвѧахъ, ꙗвѧхъ, ꙗвлꙗахь, ꙗвлꙗхь, ꙗвьꙗхь, ꙗвлѣахь, ꙗвлѣхь, ꙗвѣахь, ꙗвѣхь, ꙗвлѧахь, ꙗвлѧхь, ꙗвѧахь, ꙗвѧхь, ꙗвлꙗах, ꙗвлꙗх, ꙗвьꙗх, ꙗвлѣах, ꙗвлѣх, ꙗвѣах, ꙗвѣх, ꙗвлѧах, ꙗвлѧх, ꙗвѧах, ꙗвѧхꙗвлꙗаше, ꙗвлꙗше, ꙗвьꙗше, ꙗвлѣаше, ꙗвлѣше, ꙗвѣаше, ꙗвѣше, ꙗвлѧаше, ꙗвлѧше, ꙗвѧаше, ꙗвѧшеꙗвлꙗаше, ꙗвлꙗше, ꙗвьꙗше, ꙗвлѣаше, ꙗвлѣше, ꙗвѣаше, ꙗвѣше, ꙗвлѧаше, ꙗвлѧше, ꙗвѧаше, ꙗвѧшеꙗвлꙗахомъ, ꙗвлꙗхомъ, ꙗвьꙗхомъ, ꙗвлѣахомъ, ꙗвлѣхомъ, ꙗвѣахомъ, ꙗвѣхомъ, ꙗвлѧахомъ, ꙗвлѧхомъ, ꙗвѧахомъ, ꙗвѧхомъ, ꙗвлꙗахомь, ꙗвлꙗхомь, ꙗвьꙗхомь, ꙗвлѣахомь, ꙗвлѣхомь, ꙗвѣахомь, ꙗвѣхомь, ꙗвлѧахомь, ꙗвлѧхомь, ꙗвѧахомь, ꙗвѧхомь, ꙗвлꙗахом, ꙗвлꙗхом, ꙗвьꙗхом, ꙗвлѣахом, ꙗвлѣхом, ꙗвѣахом, ꙗвѣхом, ꙗвлѧахом, ꙗвлѧхом, ꙗвѧахом, ꙗвѧхомꙗвлꙗашете, ꙗвлꙗшете, ꙗвьꙗшете, ꙗвлѣашете, ꙗвлѣшете, ꙗвѣашете, ꙗвѣшете, ꙗвлꙗасте, ꙗвлꙗсте, ꙗвьꙗсте, ꙗвлѣасте, ꙗвлѣсте, ꙗвѣасте, ꙗвѣсте, ꙗвлѧасте, ꙗвлѧсте, ꙗвѧасте, ꙗвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ꙗвлꙗахѫ, ꙗвлꙗхѫ, ꙗвьꙗхѫ, ꙗвлѣахѫ, ꙗвлѣхѫ, ꙗвѣахѫ, ꙗвѣхѫ, ꙗвлꙗахѹ, ꙗвлꙗхѹ, ꙗвьꙗхѹ, ꙗвлѣахѹ, ꙗвлѣхѹ, ꙗвѣахѹ, ꙗвѣхѹ, ꙗвлѧахѹ, ꙗвлѧхѹ, ꙗвѧахѹ, ꙗвѧхѹꙗвлꙗаховѣ, ꙗвлꙗховѣ, ꙗвьꙗховѣ, ꙗвлѣаховѣ, ꙗвлѣховѣ, ꙗвѣаховѣ, ꙗвѣховѣ, ꙗвлѧаховѣ, ꙗвлѧховѣ, ꙗвѧаховѣ, ꙗвѧховѣꙗвлꙗашета, ꙗвлꙗшета, ꙗвьꙗшета, ꙗвлѣашета, ꙗвлѣшета, ꙗвѣашета, ꙗвѣшета, ꙗвлꙗаста, ꙗвлꙗста, ꙗвьꙗста, ꙗвлѣаста, ꙗвлѣста, ꙗвѣаста, ꙗвѣста, ꙗвлѧаста, ꙗвлѧста, ꙗвѧаста, ꙗвѧстаꙗвлꙗашете, ꙗвлꙗшете, ꙗвьꙗшете, ꙗвлѣашете, ꙗвлѣшете, ꙗвѣашете, ꙗвѣшете, ꙗвлꙗасте, ꙗвлꙗсте, ꙗвьꙗсте, ꙗвлѣасте, ꙗвлѣсте, ꙗвѣасте, ꙗвѣсте, ꙗвлѧасте, ꙗвлѧсте, ꙗвѧасте, ꙗвѧсте
ꙗвт сѧ -ꙗвлѭ сѧ -ꙗвш сѧ св 1. Явя се, появя се, покажа се ꙇ се австе сѧ мъ мос  лѣ. съ нмь глѭща М Мт 17.3 ЗI, А. Срв. Мк 9.4 М З ꙇ тъгда автъ сѧ ꙁнамене сна лвъскааго на нбсе. ꙇ тъгда въсплаѫтъ сѧ въсѣ колѣна ꙁемлъскаѣ. ꙇ ѹꙁьрѧтъ сна лвскааго. грѧдѫ(дѫ)шта на облацѣхъ небесъскꙑхъ. съ слоѭ  славоѭ велеѭ М Мт 24.30 З А СК Н вьскрьсъ же съ ꙁа ѹтра въ пръвꙑ соботѣ. ѣв сѧ прѣжде мар магдалн. ꙇж неѩже ꙁгъна ж҃ бѣсъ М Мк16.9 З А гла емѹ юда не скаротъскꙑ. г  то бꙑстъ ѣко намъ хоштеш сѧ авт. а не вьсемѹ мрѹ М Йо 14.22 З А СК се юже тре(т)ц ѣв сѧ с ѹенкомъ свомъ въставъ отъ мрътвꙑхъ М Йо 21.14 З А СК ѹмершѹ же родѹ. се анћлъ гнъ въ сьнѣ ѣв сѧ осфѹ въ ећѵптѣ А Мт 2.19 СК Б словомъ наоъш (!) сѧ. ѹ павла бгоневѣстⷪ҇.  вѣрѫ ѹтвръждъш ѹ петрⷶ҇ бгоꙁванаѣ пръвомѫенца ѣв сѧ.  пръвомѫенца въ женахъ Е 36а 7 въждѩда дша моѣ къ бѹ крѣпъкѹемѹ  жвѫщюемѹ. гъда прідѫ  ѣвлѭ сѩ ліцю бжью СП 41.3 пасꙑілѣ вънъмі. водѩ ѣко овьѩ їосіфа. сѣдѩі на хірѹвімѣ ѣві сѩ СП 79.2 Срв. СЕ100а 5 С461.24 тꙑ бо бъ нашъ на ꙁем ав сѧ. ꙇ съ кꙑ пожве СЕ 4b 15 ѣві сѧ слънъце праведъное. сего раді стѣнь прѣста. слънъцю бо сѫштю. стѣнь таітъ сѧ К 7а 7 Срв. С417.26  ꙗв сꙙ мѹ гь  рее. помꙙнѫхъ тꙙ  вьпсахъ тво мꙙ съ сѫштїм съ тобоѭ прьво мѫенкꙑ С 15.29  въспрѣтвъ лѫкавѹѹмѹ томѹ бѣсѹ. ꙁарее мѹ да нкꙿдеже сꙙ не ꙗвтъ. н пакост сътвортъ комѹ С 36.25  ꙗввъ сꙙ мъ съпастел҄ь рее. ꙁвол҄ен ваше добро. нъ же сътрьптъ до коньца. тъ съпасетъ сꙙ С 70.29 ꙗв же сꙙ дꙗволъ о деснѫѭ дръжꙙ меь. о лѣвѫѭ же ꙁм С 76.4 анꙿг҄елъ же гнь ꙗв сꙙ стоуѹм [!] съшъдъ сь небесе. въ обраꙁѣ мльнѧ С 567.23 Поникна, порасна. ѹподоб сѧ црстве небеское. лвкѹ сѣвъшѹ добро сѣмѧ на селѣ своемь. съпѧщемъ же лвкомъ. прде врагъ его.  вьсѣ плѣвелъ по срѣдѣ пшенцѧ  отде. егдаже проꙁѧбе трѣва  плодъ сътвор. тъгда ав сѧ  плѣвелъ М Мт 13.26 З А У  не дв сꙙ вьꙁлюбьне. аште отъ водъ пажт цвѣтьн ꙗвшꙙ сꙙ С 495. 19—20 2. Стана явен, открия се нѣстъ бо нътоже тано еже не автъ сѧ. н бꙑстъ потаено. нъ да прдетъ въ авлене М Мк 4.22 З. Срв.Лк 8.17 М З А СК слꙑшѧщемъ же мъ се. прложь пртъѫ рее. ꙁанеже тъ бѣ блꙁъ ма. ꙇ мьнѣахѫ ѣко абе хоштетъ цсрстве бже авт сѧ М Лк 19.11 З ꙇ аꙁъ не вѣдѣахъ его. нъ да ѣвтъ сѧ ꙁдралев. сего рад аꙁъ прдъ въ водѣ кръстѧ М Йо 1.31 З А СК могѫщюмѹ же ѹкрѣпт вꙑ. по еванглю моемѹ.  проповѣданю схвѹ. по ѡкръвеню танꙑ. лѣтꙑ вѣнꙑ. ѹмлъанѣ ꙗвлъш сѧ нꙑнѣ. кнгам же пророъскам ... въ въсѣхъ ѧꙁꙑцахъ. поꙁнавъш сѧ. еднѣмъ прѣмѫдромъ бмъ схмъ. еⷹмже слава въ вѣкꙑ амнъ Е 4б 8 Проявя се, появя се, изпъкна. аште  блаженꙑ сь вьꙁдрастомъ хѹдъ бѣ. дшеѭ же велкꙿ о любꙿв бж. отъ млада бо въꙁдраста кротость вь н҄емъ ꙗв сꙙ С 546.20 Представя се, покажа се. тꙑ же постѧ сѧ помаж главѫ своѭ. ꙇ лце твое ѹмꙑ. да не авш сѧ лвкмъ постѧ сѧ. нъ отъцѹ твоемѹ же естъ въ танѣ. ꙇ отцъ тво вдѧ въ танѣ. въꙁдастъ тебѣ ѣвѣ М Мт6.18 З А СК  ѣвшѧ сѧ прѣдъ нм ѣко блѧд гл хъ.  не мѣахѫ мъ вѣрꙑ М Лк 24.11 З А нктоже бо въ танѣ несоже твортъ.  ꙇщетъ самъ ѣвѣ бꙑт. аште с творш ав сѧ вьсемѹ мрѹ М Йо 7.4 З А аꙁъ же правъдоѭ авлѫ сѩ (л)ліцю твоемѹ СП 16.15 трѹді сѧ въ спснье комъ тварь. ꙇ крстъ прішедъ балі сѧ ѣв К 10а 32 ѡ горькꙑ ꙇюднъ обліітелю ѣвль сѧ тѧжьі осіла. ꙇ съ іюдоѭ прѣмѣнь сѧ. отъ дьѣвола къ хѹ. ꙇ съвѣдѣтель імѣѩ крста К 11b 36 аште бо праведънꙑ едва съпасатъ сꙙ. неьствꙑ  грѣшънꙑ кꙿде автъ сꙙ С 128.9—10 толко же алꙿъбоѭ  благꙑм дѣлꙑ. поспѣшвъ. ьстьнъ ав сꙙ  ѹгодьнъ бѹ С 514.11 3. Проявя се като някакъв ꙇ ꙁгънанѹ бѣсѹ прогла нѣмꙑ. ꙇ двшѧ сѧ народ глѭще. нколже ав сѧ тако вл М Мт 9.33 З А СК раба твоего сего. сътвор  овьѧ. съмꙑслънааго стада ха твоего ... ꙇ въ бѫдѫщѭѭ жꙁнь. нбсънѹмѹ црствѹ твоемѹ. прѧстьнкъ автъ сѧ СЕ 24а 2—3 М З А СК Б Н У Е СП СЕ К С Гр ὁράομαι φαίνομαι ἀναφαίνομαι ἐμφαίνομαι ἐμφανίζομαι ἐμφανίζω ἐμαυτόν ἐπιφαίνομαι φανερόομαι φανερόω ἐμαυτόν φανερὸν γίγνομαι δείκνυμαι ἀναδείκνυμαι ἀποδείκνυμαι ἀποκαλύπτομαι εὐφραίνομαι [вар. συνευφραίνομαι ἀγάλλομαι συλλαμπρύνομαι λαμπρύνομαι] ѣвт сѧ авт сѧ ѣвіт сѧ Вж. при ꙗвт Нвб