Исторически речник
хрант сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хрант сѧхранѭ, хранѧ, хранюхраншхрантъ, хранть, хрантхранмъ, хранмь, хранм, хранмохранте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хранѧтъ, хранѧть, хранѧтхранвѣхрантахрантехранхран
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хранмъ, хранмь, хранмхрантехранвѣхрантахранхъ, хранхь, хранххран
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хранхранхомъ, хранхомь, хранхом, хранхмꙑхранстехраншѧ, храншѫ, хранша, хранше, хранхѫхранховѣхранста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хранстехранꙗахъ, хранѣахъ, хранаахъ, хранѣхъ, хранꙗхъ, хранѧахъ, хранѧхъ, хранꙗахь, хранѣахь, хранаахь, хранѣхь, хранꙗхь, хранѧахь, хранѧхь, хранꙗах, хранѣах, хранаах, хранѣх, хранꙗх, хранѧах, хранѧххранꙗаше, хранѣаше, хранааше, хранѣше, хранꙗше, хранѧаше, хранѧшехранꙗаше, хранѣаше, хранааше, хранѣше, хранꙗше, хранѧаше, хранѧшехранꙗахомъ, хранѣахомъ, хранаахомъ, хранѣхомъ, хранꙗхомъ, хранѧахомъ, хранѧхомъ, хранꙗахомь, хранѣахомь, хранаахомь, хранѣхомь, хранꙗхомь, хранѧахомь, хранѧхомь, хранꙗахом, хранѣахом, хранаахом, хранѣхом, хранꙗхом, хранѧахом, хранѧхомхранꙗашете, хранѣашете, хранаашете, хранѣшете, хранꙗшете, хранꙗасте, хранѣасте, хранаасте, хранѣсте, хранꙗсте, хранѧасте, хранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хранꙗахѫ, хранѣахѫ, хранаахѫ, хранѣхѫ, хранꙗхѫ, хранꙗахѹ, хранѣахѹ, хранаахѹ, хранѣхѹ, хранꙗхѹ, хранѧахѹ, хранѧхѹхранꙗаховѣ, хранѣаховѣ, хранааховѣ, хранѣховѣ, хранꙗховѣ, хранѧаховѣ, хранѧховѣхранꙗашета, хранѣашета, хранаашета, хранѣшета, хранꙗшета, хранꙗаста, хранѣаста, хранааста, хранѣста, хранꙗста, хранѧаста, хранѧстахранꙗашете, хранѣашете, хранаашете, хранѣшете, хранꙗшете, хранꙗасте, хранѣасте, хранаасте, хранѣсте, хранꙗсте, хранѧасте, хранѧсте
хрант сѧ -хранѭ сѧ -хранш сѧ несв Пазя се, запазвам се, опазвам се рее же къ нмь блюдѣте сѧ  хранте сѧ отъ вьсѣкого лхомьствѣ. ѣко отъ ꙁбꙑтъка комѹжьдо жвотъ его естъ отъ мѣнѣ емѹ М Лк 12.15 З како не раꙁѹмѣете. ѣко не о хлѣбѣхъ вамъ вънь(ꙇ)мат рѣхъ. хранте же сѧ отъ кваса фарсеска  садѵкеска М Мт 16.11 З. Срв.Мт 16.12 М З кръщаахѫ бо сѧ рее. ꙇсповѣдаѭще грѣхꙑ своѩ. с вꙿсѣ тако обѣщаваеш сѧ. ѹпъванемь.  слоѭ хвоѭ хрант сѧ СЕ 92а 15 въпроⷭ҇. хранш л сѧ вь дѣвьствѣ. ꙇ цѣломѫдрь. ꙇ говѣнѣ жть СЕ 87а 12—13 старѣшнамъ же  хрантел҄емь тоѧ пѹстꙑнꙙ въꙁвѣствъшемъ о ратьнцѣхъ хрант сꙙ. по манастꙑрꙙ велкꙑѧ лаврꙑ С 292.5—6 М З СЕ С Гр φυλάσσομαι φυλάσσω ἐμαυτόν προσέχω ἀσφαλίζομαι διακαρτερέω Вж. при хрант Нвб