Исторически речник
хрант  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хрантхранѭ, хранѧ, хранюхраншхрантъ, хранть, хрантхранмъ, хранмь, хранм, хранмохранте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хранѧтъ, хранѧть, хранѧтхранвѣхрантахрантехранхран
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хранмъ, хранмь, хранмхрантехранвѣхрантахранхъ, хранхь, хранххран
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хранхранхомъ, хранхомь, хранхом, хранхмꙑхранстехраншѧ, храншѫ, хранша, хранше, хранхѫхранховѣхранста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хранстехранꙗахъ, хранѣахъ, хранаахъ, хранѣхъ, хранꙗхъ, хранѧахъ, хранѧхъ, хранꙗахь, хранѣахь, хранаахь, хранѣхь, хранꙗхь, хранѧахь, хранѧхь, хранꙗах, хранѣах, хранаах, хранѣх, хранꙗх, хранѧах, хранѧххранꙗаше, хранѣаше, хранааше, хранѣше, хранꙗше, хранѧаше, хранѧшехранꙗаше, хранѣаше, хранааше, хранѣше, хранꙗше, хранѧаше, хранѧшехранꙗахомъ, хранѣахомъ, хранаахомъ, хранѣхомъ, хранꙗхомъ, хранѧахомъ, хранѧхомъ, хранꙗахомь, хранѣахомь, хранаахомь, хранѣхомь, хранꙗхомь, хранѧахомь, хранѧхомь, хранꙗахом, хранѣахом, хранаахом, хранѣхом, хранꙗхом, хранѧахом, хранѧхомхранꙗашете, хранѣашете, хранаашете, хранѣшете, хранꙗшете, хранꙗасте, хранѣасте, хранаасте, хранѣсте, хранꙗсте, хранѧасте, хранѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хранꙗахѫ, хранѣахѫ, хранаахѫ, хранѣхѫ, хранꙗхѫ, хранꙗахѹ, хранѣахѹ, хранаахѹ, хранѣхѹ, хранꙗхѹ, хранѧахѹ, хранѧхѹхранꙗаховѣ, хранѣаховѣ, хранааховѣ, хранѣховѣ, хранꙗховѣ, хранѧаховѣ, хранѧховѣхранꙗашета, хранѣашета, хранаашета, хранѣшета, хранꙗшета, хранꙗаста, хранѣаста, хранааста, хранѣста, хранꙗста, хранѧаста, хранѧстахранꙗашете, хранѣашете, хранаашете, хранѣшете, хранꙗшете, хранꙗасте, хранѣасте, хранаасте, хранѣсте, хранꙗсте, хранѧасте, хранѧсте
хрант -хранѭ -хранш несв 1. Пазя, опазвам някого, нещо ꙇродъ боѣаше сѧ оана. вѣдꙑ  мѫжа праведъна  ста.  хранѣаше . ꙇ послѹшаѩ его мъного творѣаше. ꙇ въ сласть его послѹшааше М Мк 6.20 З А любѩштеі гѣ ненавідте ꙁъла. хранітъ гь дшѩ прѣподобьнꙑхъ своіхъ. їꙁдрѫкꙑ грѣшьнкъ їꙁбавітъ ѩ СП 96.10 въжделана пае ꙁлата і камені драга многа.  слаждъша пае меда і съта. бо рабъ твоі хранітъ ѩ вънегда съхраніті ѩ въꙁданъе много. грѣхъпаданьѣ къто раꙁѹмѣетъ СП 18.12 посъл въ мѧ стꙑ тво дхъ. ꙇ вълож ѹмъ въ срце мое стааго твоего дха. хранѧща дшѭ моѭ  тѣло. ꙇ вꙿсѧ ѹдꙑ тѣлес моего СЕ 37b 9 хрант сѧ отъ га въ правѣ вѣрѣ. въ съконьане ꙁаповѣде его СЕ 83b 10 нѣстъ намъ мала каꙁнь. обѣщаваѭщмъ сѧ хрант СЕ 91а 12 длъженъ естъ вьсѣкъ кръштенꙑ. самъ себе іста хрант К 2а 40 колко отъ нашхъ омъ. на рат падошꙙ. црѹ тьлѣньнѹѹмѹ прꙗꙁнь хранꙙште С 91.12—13 ловѣк мꙑ пшенцѫ въ жтьнц сво лежꙙштѫ  хранꙙ ѭ ... сѣавъ. ождатъ пршедъш жꙙтвѣ С 266.2 въ шестꙑ ѹбо мѣсꙙцъ посъланъ бꙑстъ аг҄гелъ гаврлъ къ дѣвц. обрѫенѣ мѫжѹ а не прлѣпꙿнѣ. порѫенѣ їѡсфѹ. а хранмѣ їсѹсѹ С 245.21—22 хранѧ м ед ὁ φυλάσσων Този, който пази, опазва; пазещият, страж не даждь во съмѩтене ногꙑ твоеѩ. н да вьꙁдрѣмлетъ хранѩї тѩ СП 120.3 се не вьꙁдрѣмлетъ н ѹсънетъ хранѩїлѣ СП 120.4 Крия, опазвам. обае тъгда да не поꙁната го. хранꙗше бо себе да автъ сꙙ ма на прѣломьн хлаба С 474.23 Охранявам, пазя. егда крѣпъкꙑ ѹорѫжь сѧ хрантъ. сво дворъ. въ мрѣ сѫтъ мѣнѣ его М Лк 11.21 З дрѣво жвотъно. пламеньнꙑмъ орѫжмъ хранмо стъ С 247.22 2. Спазвам, съблюдавам обичай, закон, заповед и под онъ же рее. тѣмъ же ѹбо блажен слꙑшѧште слово бже  хранѧште М Лк 11.28 З А глахѫ же отъ фарсѣ едн. нѣстъ сь отъ ба лкъ. ѣко соботꙑ не хрантъ М Йо 9.16 З А аште оправъданіѣ моѣ оскврънѩтъ. ї ꙁаповѣдеі моіхъ не хранѩтъ СП 88.32 пріꙁꙑвахѫ гѣ тъ слꙑшаше ѩ. въ стлъпѣ облаьнѣ глаше къ німъ. ѣко хранѣхѫ съвѣдѣніѣ его. і повелѣніѣ его ѣже дастъ імъ СП 98.7 не дѣлаѭштеї по беꙁаконенѣ. въ пѫтехъ его ходшѩ. тꙑ ꙁаповѣдѣ ꙁаповѣд твоѩ. хрант ѩ ѕѣло СП 118.4 ѡ не бесньнъ. ѡ ꙁаконе беꙁаконнъ. отъ дꙗвола пѹштамъ бѣсꙑ пшемъ.  ждꙑ до нꙑнꙗшьнꙗго хран҄мъ С 398.6  вьсꙙ т ѹкаꙁꙑ дастъ. да хранш тꙑ мѣрꙑ.  данааго т правьнꙗ раскаꙁш С 383.9—10 хранѧще[] м мн a) οἱ φυλάσσοντες Тези, които спазват, съблюдават [обичай, заповед, закон и под.]; спазващите, съблюдаващите къто въꙁглетъ сілꙑ гнѩ. ѹслꙑшанъ сътворітъ вьсѩ хвалꙑ его. блажен хранѩщеі сѫдъ.  творѩще правьдѫ во вьсѣко врѣмѩні СП 105.3 b) οἱ διαφυλάσσοντες Тези, които почитат, които вярват; вярващите вьꙁненавідѣ хранѩштѩ сѹетьна ꙁа тъштее. аꙁъ же на гѣ ѹпъвахъ.  въꙁрадѹѭ сѩ  вьꙁвеселѫ сѩ о мілості твоеі СП 30.8 хрант сѧ М З А СК СП СЕ К С Гр φυλάσσω συντηρέω τηρέω κατέχω διατηρέω διαφυλάσσω храніт Нвб храня ’пазя’ Срв [съ]храня, [съ]хранявам