Исторически речник
хвалт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
хвалт сѧхвалѭ, хвалѧ, хвалюхвалшхвалтъ, хвалть, хвалтхвалмъ, хвалмь, хвалм, хвалмохвалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
хвалѧтъ, хвалѧть, хвалѧтхвалвѣхвалтахвалтехвалхвал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
хвалмъ, хвалмь, хвалмхвалтехвалвѣхвалтахвалхъ, хвалхь, хвалххвал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
хвалхвалхомъ, хвалхомь, хвалхом, хвалхмꙑхвалстехвалшѧ, хвалшѫ, хвалша, хвалше, хвалхѫхвалховѣхвалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
хвалстехвалꙗахъ, хвалѣахъ, хвалаахъ, хвалѣхъ, хвалꙗхъ, хвалѧахъ, хвалѧхъ, хвалꙗахь, хвалѣахь, хвалаахь, хвалѣхь, хвалꙗхь, хвалѧахь, хвалѧхь, хвалꙗах, хвалѣах, хвалаах, хвалѣх, хвалꙗх, хвалѧах, хвалѧххвалꙗаше, хвалѣаше, хвалааше, хвалѣше, хвалꙗше, хвалѧаше, хвалѧшехвалꙗаше, хвалѣаше, хвалааше, хвалѣше, хвалꙗше, хвалѧаше, хвалѧшехвалꙗахомъ, хвалѣахомъ, хвалаахомъ, хвалѣхомъ, хвалꙗхомъ, хвалѧахомъ, хвалѧхомъ, хвалꙗахомь, хвалѣахомь, хвалаахомь, хвалѣхомь, хвалꙗхомь, хвалѧахомь, хвалѧхомь, хвалꙗахом, хвалѣахом, хвалаахом, хвалѣхом, хвалꙗхом, хвалѧахом, хвалѧхомхвалꙗашете, хвалѣашете, хвалаашете, хвалѣшете, хвалꙗшете, хвалꙗасте, хвалѣасте, хвалаасте, хвалѣсте, хвалꙗсте, хвалѧасте, хвалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
хвалꙗахѫ, хвалѣахѫ, хвалаахѫ, хвалѣхѫ, хвалꙗхѫ, хвалꙗахѹ, хвалѣахѹ, хвалаахѹ, хвалѣхѹ, хвалꙗхѹ, хвалѧахѹ, хвалѧхѹхвалꙗаховѣ, хвалѣаховѣ, хвалааховѣ, хвалѣховѣ, хвалꙗховѣ, хвалѧаховѣ, хвалѧховѣхвалꙗашета, хвалѣашета, хвалаашета, хвалѣшета, хвалꙗшета, хвалꙗаста, хвалѣаста, хвалааста, хвалѣста, хвалꙗста, хвалѧаста, хвалѧстахвалꙗашете, хвалѣашете, хвалаашете, хвалѣшете, хвалꙗшете, хвалꙗасте, хвалѣасте, хвалаасте, хвалѣсте, хвалꙗсте, хвалѧасте, хвалѧсте
хвалт сѧ -хвалѭ сѧ -хвалш сѧ несв св 1. Хваля се, възгордявам се, ставам надменен ї множьствомъ богатьства своего хвалѩште сѩ СП 48.7 ъто сѩ хваліші боꙁълобо сльнꙑ. беꙁаконнъе въсъ денъ непровьдѫ ѹмꙑслі ѩꙁꙑкъ твоі СП 51.3 да постꙑдѩтъ сѩ вьсі кланѣѭштеі сѩ істѹканьімъ. хвалѩштеі сѩ о ідолѣхъ своіхъ СП 96.7  хвалті сѩ съ достоѣньемъ твоімъ. съгрѣшхомъ съ оці нашімі беꙁаконъновахомъ і не оправдіхомъ СП 105.5 лѣпо же бꙑ вамъ елномъ покарѣт сꙙ ѹтелю вашемѹ омрѹ ... неподобно стъ о ѹмраѭштхъ хвалт сꙙ С 126.14—15 2. Възхвалявам, славословя, възвеличавам хваліте сѩ въ імѩ стое его. да вьꙁвеселітъ сѩ срдце скѫщмъ гѣ СП 104.3 вьꙁвеселітъ сѩ гі  радѹіте сѩ праведън.  хваліте сѩ въсѩ въсі праві сръдъцемъ СП 31.1 ꙁатвор о немь двьр ложю его. ꙇ дажд цѣль вь рабѹ твоемѹ. да о тебѣ хвалѧ сѧ. тебѣ славѫ въсꙑлаетъ оцю  снѹ СЕ 36а 7—8 дажд емѹ ѣко прѣмѫдрость цѣловь. да тобоѭ освѣщенъ. хвалтъ сѧ о тебѣ. тебѣ хвалꙑ въꙁдаѩ. оцю  снѹ СЕ 33b 8 ꙇсхе ... ѹтвръд ноꙁѣ его. не посрам насъ. хвалѧщхъ сѧ о тебѣ. даѭщхъ въ мѧ твое дарꙑ бесцѣнънꙑѩ СЕ 44а 12 беꙁ лъжꙙ бо стъ рекъ. ꙗко млость хвалтъ сꙙ на сѫдѣ.  млоѧ ншта въ ꙁамъ датъ богѹ С 123.13 3. Прич. сег. деят. като същ. a) хвалѧ сѧ м ед a) Този, който възхвалява, славослови, възвеличава да не посрамⷧенъ бѫдетъ. ꙁнаменавъꙶ сѧ въ мѧ твое. ꙇ хвалѧ сѧ о тебѣ СЕ 27b 16 хвалѧще сѧ м мн οἱ ἐπαινοῦντες Тези, които се хвалят, възгордяват се, стават надменни вьсь дьнъ поношаахѫ м враѕ моі.  хвалѩщ [!] сѩ мноѭ клънѣахѫ сѩ СП 101.9 СП СЕ С Гр καυχάομαι ἐγκαυχάομαι κατακαυχάομαι хвалті сѩ хваліт сѩ Вж. при хвалт Нвб