Исторически речник
ѹтѣшт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹтѣшт сѧѹтѣшѫ, ѹтѣшѹѹтѣшшѹтѣштъ, ѹтѣшть, ѹтѣштѹтѣшмъ, ѹтѣшмь, ѹтѣшм, ѹтѣшмоѹтѣште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹтѣшѧтъ, ѹтѣшѧть, ѹтѣшѧтѹтѣшвѣѹтѣштаѹтѣштеѹтѣшѹтѣш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹтѣшмъ, ѹтѣшмь, ѹтѣшмѹтѣштеѹтѣшвѣѹтѣштаѹтѣшхъ, ѹтѣшхь, ѹтѣшхѹтѣш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹтѣшѹтѣшхомъ, ѹтѣшхомь, ѹтѣшхом, ѹтѣшхмꙑѹтѣшстеѹтѣшшѧ, ѹтѣшшѫ, ѹтѣшша, ѹтѣшше, ѹтѣшхѫѹтѣшховѣѹтѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹтѣшстеѹтѣшаахъ, ѹтѣшахъ, ѹтѣшаахь, ѹтѣшахь, ѹтѣшаах, ѹтѣшахѹтѣшааше, ѹтѣшашеѹтѣшааше, ѹтѣшашеѹтѣшаахомъ, ѹтѣшахомъ, ѹтѣшаахомь, ѹтѣшахомь, ѹтѣшаахом, ѹтѣшахомѹтѣшаашете, ѹтѣшашете, ѹтѣшаасте, ѹтѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹтѣшаахѫ, ѹтѣшахѫ, ѹтѣшаахѹ, ѹтѣшахѹѹтѣшааховѣ, ѹтѣшаховѣѹтѣшаашета, ѹтѣшашета, ѹтѣшааста, ѹтѣшастаѹтѣшаашете, ѹтѣшашете, ѹтѣшаасте, ѹтѣшасте
ѹтѣшт сѧ -ѹтѣшѫ сѧ -ѹтѣшш сѧ св Утеша се, успокоя се блажен плаѫште. ѣко т ѹтѣшѧтъ сѧ З Мт 5.4 А СК рахль плаѫщ сѧ ѩдъ свохъ.  не хотѣаше ѹтѣшіті сѧ ѣко не сѫтъ А Мт 2.18 СК отъвръже сѩ ѹтѣшіті сѩ дша моѣ. помѣнѫхъ ба і въꙁвеселхъ сѩ СП 76.3 помѩнѫхъ сѫдъбꙑ твоѩ отъ вѣка гі. ї ѹтѣшхъ сѩ СП 118.52 днеⷭ҇. ѡтъ ветъхааго плаа ѹтѣшхомъ сѧ СЕ 2b 11 владꙑце моѧ дшꙙ ѹлꙗн. ѹмол҄ена бꙑвꙿш отъ мене. не прѣл҄ьшта сꙙ ... да ѹтѣшвъш сꙙ послѹша мене С 1.22 мѫжь бо смъ ѹбогъ  грѣшьнъ. нъ васъ радꙿма страньнꙑхъ да вꙑ ѹтѣште сꙙ С 551.15—16 Изч З А СК СП СЕ С Гр παρακαλέομαι ἀπαλλάσσομαι ѹтѣшіті сѧ Вж. при ѹтѣшт Нвб