Исторически речник
ѹсѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹсѣщѹсѣкѫ, ѹсѣкѹѹсѣешѹсѣетъ, ѹсѣеть, ѹсѣетѹсѣемъ, ѹсѣемь, ѹсѣем, ѹсѣемоѹсѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹсѣкѫтъ, ѹсѣкѹтъ, ѹсѣкѫть, ѹсѣкѹть, ѹсѣкѫт, ѹсѣкѹтѹсѣевѣѹсѣетаѹсѣетеѹсѣцѹсѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹсѣцѣмъ, ѹсѣцѣмь, ѹсѣцѣмѹсѣцѣтеѹсѣцѣвѣѹсѣцѣтаѹсѣхъ, ѹсѣкохъ, ѹсѣхь, ѹсѣкохь, ѹсѣх, ѹсѣкохѹсѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹсѣеѹсѣхомъ, ѹсѣкохомъ, ѹсѣхомь, ѹсѣкохомь, ѹсѣхом, ѹсѣкохом, ѹсѣкохмꙑѹсѣсте, ѹсѣкостеѹсѣшѧ, ѹсѣкошѧ, ѹсѣшѫ, ѹсѣкошѫ, ѹсѣша, ѹсѣкоша, ѹсѣше, ѹсѣкоше, ѹсѣкохѫѹсѣховѣ, ѹсѣкоховѣѹсѣста, ѹсѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹсѣсте, ѹсѣкостеѹсѣахъ, ѹсѣахь, ѹсѣахѹсѣашеѹсѣашеѹсѣахомъ, ѹсѣахомь, ѹсѣахомѹсѣашете, ѹсѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹсѣахѫ, ѹсѣахѹѹсѣаховѣѹсѣашета, ѹсѣастаѹсѣашете, ѹсѣасте
ѹсѣщ -ѹсѣкѫ -ѹсѣеш св Отсека, отрежа ꙇ аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ ѹсѣц ѭ.  връꙁ отъ себе. ѹнѣе бо т естъ да погꙑблетъ еднъ ѹдъ твохъ. а не вьсе тѣло твое детъ въ ћеонѫ М Мт 5.30 З хоштѫ да м дас ѹсѣенѫ на бл҄юдѣ главѫ. ꙇоана крьсттел҄ѣ З Мк 6.25 ѹсѣенъ бꙑт τελειόομαι, κρούομαι, ἀποτέμνομαι Бивам посечен [обезглавен] въꙁдвгъ о сво на небо благослов бога.  прѣкръствъ сꙙ протꙙгнѫ вꙑѭ своѭ  ѹсѣенъ бꙑстъ.  съконьа мѫен сво С 14.22—23 ѹсѣенъ же бꙑвъ стнънꙑ дѣлател҄ь хвъ. лежааше на ꙁем акꙑ свѣтъла ꙁвѣꙁда съ небесе на ꙁемл҄ѫ пршьдъш С 62.3 прѣклонвъ колѣнѣ.  вꙑѭ протꙙгъ. въ добрѣ сповѣдан. ѹсѣенъ бꙑстъ. на славѫ  хвалѫ хсѹ богѹ нашемѹ С 119.11 Изч М З С Гр ἐκκόπτω Вж. при ѹсѣкнѫт Нвб