Исторически речник
ѹстрот сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹстрот сѧѹстроѭ, ѹстроѧ, ѹстроѫ, ѹстроюѹстрошѹстротъ, ѹстроть, ѹстротѹстромъ, ѹстромь, ѹстром, ѹстромоѹстроте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹстроѧтъ, ѹстроѧть, ѹстроѧтѹстровѣѹстротаѹстротеѹстроѹстро
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹстромъ, ѹстромь, ѹстромѹстротеѹстровѣѹстротаѹстрохъ, ѹстрохь, ѹстрохѹстро
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹстроѹстрохомъ, ѹстрохомь, ѹстрохом, ѹстрохмꙑѹстростеѹстрошѧ, ѹстрошѫ, ѹстроша, ѹстроше, ѹстрохѫѹстроховѣѹстроста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹстростеѹстроꙗахъ, ѹстроꙗхъ, ѹстроѧахъ, ѹстроꙗахь, ѹстроꙗхь, ѹстроѧахь, ѹстроꙗах, ѹстроꙗх, ѹстроѧахѹстроꙗаше, ѹстроꙗше, ѹстроѧашеѹстроꙗаше, ѹстроꙗше, ѹстроѧашеѹстроꙗахомъ, ѹстроꙗхомъ, ѹстроѧахомъ, ѹстроꙗахомь, ѹстроꙗхомь, ѹстроѧахомь, ѹстроꙗахом, ѹстроꙗхом, ѹстроѧахомѹстроꙗашете, ѹстроꙗшете, ѹстроꙗасте, ѹстроꙗсте, ѹстроѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹстроꙗахѫ, ѹстроꙗхѫ, ѹстроꙗахѹ, ѹстроꙗхѹ, ѹстроѧахѹѹстроꙗаховѣ, ѹстроꙗховѣ, ѹстроѧаховѣѹстроꙗашета, ѹстроꙗшета, ѹстроꙗаста, ѹстроꙗста, ѹстроѧастаѹстроꙗашете, ѹстроꙗшете, ѹстроꙗасте, ѹстроꙗсте, ѹстроѧасте
ѹстрот сѧ -ѹстроѭ сѧ -ѹстрош сѧ св 1. Простя се с някого; сбогувам се помꙙнѫхъ тꙙ  вьпсахъ тво мꙙ съ сѫштїм съ тобоѭ прьво мѫенкꙑ. тꙑ же с пожал мꙿже послѣжде въꙁъванъ с. нъ мноꙁѣхъ старѣ бѫдеш. нъ шедъ ѹстро сꙙ съ ѫжкам свом.  пршъдъ мѫен прїмеш въ команѣхъ С 16.5 2. Помиря се слꙑш бо то рее гда прносш даръ с на трѣбште. т тѹ помꙙнеш горѣ стоѧ ѹ трѣбшта. ꙗко братъ тво матъ на тꙙ нѣто. остав даръ сво.  шъдъ ѹстро сꙙ съ братомъ. ꙿто глагол҄еш. оставьѭ л е рее сьмренꙗ бо да съ братомъ  с жрътва С 422.30 ѹстрот сѧ самъ ἀντικαϑίστημι ἐμαυτόν Подготвя се, приготвя се любꙙ же жꙁнь съпаде сꙙ. беꙁаконꙿновавъ вътъште. а стражь гда вдѣ го ѹклон҄ьша сꙙ.  въ бан҄ѫ текꙿша. вь мѣсто отъбѣгъшааго. самь сꙙ ѹстролъ.  съвръгъ рꙁꙑ къ нагꙑмъ сꙙ прмѣс С 93.19—20 Изч С Гр συντάσσομαι διαλλάσσομαι Вж. при ѹстрот Нвб