Исторически речник
ѹподобт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹподобт сѧѹподоблѭ, ѹподоблѧ, ѹподобѧ, ѹподобьѭ, ѹподоблюѹподобшѹподобтъ, ѹподобть, ѹподобтѹподобмъ, ѹподобмь, ѹподобм, ѹподобмоѹподобте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹподобѧтъ, ѹподобѧть, ѹподобѧтѹподобвѣѹподобтаѹподобтеѹподобѹподоб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹподобмъ, ѹподобмь, ѹподобмѹподобтеѹподобвѣѹподобтаѹподобхъ, ѹподобхь, ѹподобхѹподоб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹподобѹподобхомъ, ѹподобхомь, ѹподобхом, ѹподобхмꙑѹподобстеѹподобшѧ, ѹподобшѫ, ѹподобша, ѹподобше, ѹподобхѫѹподобховѣѹподобста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹподобстеѹподоблѣахъ, ѹподоблѣхъ, ѹподобѣхъ, ѹподоблѣахь, ѹподоблѣхь, ѹподобѣхь, ѹподоблѣах, ѹподоблѣх, ѹподобѣхѹподоблѣаше, ѹподоблѣше, ѹподобѣшеѹподоблѣаше, ѹподоблѣше, ѹподобѣшеѹподоблѣахомъ, ѹподоблѣхомъ, ѹподобѣхомъ, ѹподоблѣахомь, ѹподоблѣхомь, ѹподобѣхомь, ѹподоблѣахом, ѹподоблѣхом, ѹподобѣхомѹподоблѣашете, ѹподоблѣшете, ѹподобѣшете, ѹподоблѣасте, ѹподоблѣсте, ѹподобѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹподоблѣахѫ, ѹподоблѣхѫ, ѹподобѣхѫ, ѹподоблѣахѹ, ѹподоблѣхѹ, ѹподобѣхѹѹподоблѣаховѣ, ѹподоблѣховѣ, ѹподобѣховѣѹподоблѣашета, ѹподоблѣшета, ѹподобѣшета, ѹподоблѣаста, ѹподоблѣста, ѹподобѣстаѹподоблѣашете, ѹподоблѣшете, ѹподобѣшете, ѹподоблѣасте, ѹподоблѣсте, ѹподобѣсте
ѹподобт сѧ -ѹподоблѭ сѧ -ѹподобш сѧ св 1. Уподобя се, стана подобен, заприличам сего рад ѹподобло сѧ естъ цсрстве нбское лвкѹ цсрю. ꙇже въсхотѣ сътѧꙁат сѧ о словес. съ рабꙑ свом М Мт 18.23 ЗI, А. Срв. Мт 22.2 М ЗI А тъгда ѹподобтъ сѧ цсрстве нбское десѧт дѣвъ. ѩже прімъшѧ свѣтльнкꙑ своѩ. ꙇꙁдѫ протвѹ женхѹ М Мт 25.1 З, А, СК. Срв. Е36а 18 С368.25 ѹподобхъ сѩ неѩсꙑті пѹстꙑнѣі. бꙑхъ ѣко нощънꙑ вранъ на нꙑрщі СП 101.7 Престоря се, уподобя се на нещо, оприлича се на нещо. прстѫп дꙗволъ  ѹподобвъ сꙙ ꙁмі прѣльст ѭ.  та жена прѣльст адама С 9.15 2. Приравня се, изравня се [с някого]  ѹподоблѫ сѩ съ ніꙁъходѩштім въ ровъ СП 27.1 ї вкъ въ ьсті сꙑ не рамѣ. прілож сѩ скотѣхъ несъмꙑслънꙑіхъ і уподобі сѩ мъ СП 48.13 Срв.СП 48.21 бже къто ѹподобітъ сѩ тебѣ. не прѣмлъі ні ѹкроті бъ СП 82.2 М З А СК Е СП С Гр ὁμοιόομαι ἐνδύομαι ѹподобіт сѩ уподобіт сѩ Вж. при ѹподобт Нвб