Исторически речник
ѹподобт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹподобтѹподоблѭ, ѹподоблѧ, ѹподобѧ, ѹподобьѭ, ѹподоблюѹподобшѹподобтъ, ѹподобть, ѹподобтѹподобмъ, ѹподобмь, ѹподобм, ѹподобмоѹподобте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹподобѧтъ, ѹподобѧть, ѹподобѧтѹподобвѣѹподобтаѹподобтеѹподобѹподоб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹподобмъ, ѹподобмь, ѹподобмѹподобтеѹподобвѣѹподобтаѹподобхъ, ѹподобхь, ѹподобхѹподоб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹподобѹподобхомъ, ѹподобхомь, ѹподобхом, ѹподобхмꙑѹподобстеѹподобшѧ, ѹподобшѫ, ѹподобша, ѹподобше, ѹподобхѫѹподобховѣѹподобста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹподобстеѹподоблѣахъ, ѹподоблѣхъ, ѹподобѣхъ, ѹподоблѣахь, ѹподоблѣхь, ѹподобѣхь, ѹподоблѣах, ѹподоблѣх, ѹподобѣхѹподоблѣаше, ѹподоблѣше, ѹподобѣшеѹподоблѣаше, ѹподоблѣше, ѹподобѣшеѹподоблѣахомъ, ѹподоблѣхомъ, ѹподобѣхомъ, ѹподоблѣахомь, ѹподоблѣхомь, ѹподобѣхомь, ѹподоблѣахом, ѹподоблѣхом, ѹподобѣхомѹподоблѣашете, ѹподоблѣшете, ѹподобѣшете, ѹподоблѣасте, ѹподоблѣсте, ѹподобѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹподоблѣахѫ, ѹподоблѣхѫ, ѹподобѣхѫ, ѹподоблѣахѹ, ѹподоблѣхѹ, ѹподобѣхѹѹподоблѣаховѣ, ѹподоблѣховѣ, ѹподобѣховѣѹподоблѣашета, ѹподоблѣшета, ѹподобѣшета, ѹподоблѣаста, ѹподоблѣста, ѹподобѣстаѹподоблѣашете, ѹподоблѣшете, ѹподобѣшете, ѹподоблѣасте, ѹподоблѣсте, ѹподобѣсте
ѹподобт -ѹподоблѭ -ѹподобш св 1. Уподобя, оприлича вьсѣкъ ѹбо же слꙑштъ словеса моѣ с  твортъ ѣ. ѹподоблѭ  мѫжѭ мѫдрѹ. же соꙁъда храмнѫ своѭ на камене М Мт 7.24 З А СК комѹ ѹподоблѭ родось. подобенъ естъ дѣтщемъ сѣдѣштемъ. на тръжштхъ. ꙇже въꙁглашаѭтъ дрѹгомъ свомъ М Мт 11.16 З ꙇ глше есомѹ ѹподобмъ цсрстве бже. л кое пртъ. прложмъ е М Мк 4.30 З. Срв.Лк 13.20 М З А СК комѹ ѹбо ѹподоблѭ лкꙑ рода сего. ꙇ комѹ сѫтъ подобьн М Лк 7.31 З 2. Направя някого достоен, подходящ за нещо; удостоя отъвѣштавъ стꙑ савнъ рее. надеждѫ мамъ къ богѹ свомꙋ їсу хръстѹ. ꙗко моштенъ стъ отъ мѫкъ твохъ сѹтънꙑхъ ꙁбавт мене.  вѣьнѹѹмѹ цѣсарьствꙋ ѹподобт мꙙ С 153.16 Украся, наглася [образно]. ꙇ ка не тъкъмо свомь обраꙁомь. съмꙑслънꙑмь. ꙇ словесънꙑмь. раꙁльно ѹкрашъ. нъ  власъ много раꙁльѣ. ѹподобль тꙑ раба твоего сего. постргаѭща кꙑкꙑ главꙑ своеѩ. ꙇл брадѫ своѭ СЕ 8b 11 3. Прич. мин. страд. като прил. ѹподобл҄енъ ἐοικώς Подобен ловѣколюбьцъ бо стъ владꙑка.  добротꙑ го даръ бꙑваатъ. дръꙁо стъ дꙗвол҄емъ ѹстомъ (!) ѹподобьна мѣт бѣса С 381.1 Изч М З А СК СЕ С Х Гр ὁμοιόω ἀξιόω ꙋподобт Нвб уподобя [се], уподобявам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР