Исторически речник
ѹорѫжт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹорѫжт сѧѹорѫжѫ, ѹорѫжѹѹорѫжшѹорѫжтъ, ѹорѫжть, ѹорѫжтѹорѫжмъ, ѹорѫжмь, ѹорѫжм, ѹорѫжмоѹорѫжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹорѫжѧтъ, ѹорѫжѧть, ѹорѫжѧтѹорѫжвѣѹорѫжтаѹорѫжтеѹорѫжѹорѫж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹорѫжмъ, ѹорѫжмь, ѹорѫжмѹорѫжтеѹорѫжвѣѹорѫжтаѹорѫжхъ, ѹорѫжхь, ѹорѫжхѹорѫж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹорѫжѹорѫжхомъ, ѹорѫжхомь, ѹорѫжхом, ѹорѫжхмꙑѹорѫжстеѹорѫжшѧ, ѹорѫжшѫ, ѹорѫжша, ѹорѫжше, ѹорѫжхѫѹорѫжховѣѹорѫжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹорѫжстеѹорѫжаахъ, ѹорѫжахъ, ѹорѫжаахь, ѹорѫжахь, ѹорѫжаах, ѹорѫжахѹорѫжааше, ѹорѫжашеѹорѫжааше, ѹорѫжашеѹорѫжаахомъ, ѹорѫжахомъ, ѹорѫжаахомь, ѹорѫжахомь, ѹорѫжаахом, ѹорѫжахомѹорѫжаашете, ѹорѫжашете, ѹорѫжаасте, ѹорѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹорѫжаахѫ, ѹорѫжахѫ, ѹорѫжаахѹ, ѹорѫжахѹѹорѫжааховѣ, ѹорѫжаховѣѹорѫжаашета, ѹорѫжашета, ѹорѫжааста, ѹорѫжастаѹорѫжаашете, ѹорѫжашете, ѹорѫжаасте, ѹорѫжасте
ѹорѫжт сѧ -ѹорѫжѫ сѧ -ѹорѫжш сѧ св Въоръжа се, сдобия се с оръжие егда крѣпъкꙑ ѹорѫжь сѧ хрантъ сво дворъ. вь мрѣ сѫтъ мѣнѣ его М Лк 11.21 Изч М Гр καϑοπλίζομαι Вж. при ѹорѫжт Нвб