Исторически речник
ѹкрѣпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкрѣпт сѧѹкрѣплѭ, ѹкрѣплѧ, ѹкрѣпѧ, ѹкрѣпьѭ, ѹкрѣплюѹкрѣпшѹкрѣптъ, ѹкрѣпть, ѹкрѣптѹкрѣпмъ, ѹкрѣпмь, ѹкрѣпм, ѹкрѣпмоѹкрѣпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкрѣпѧтъ, ѹкрѣпѧть, ѹкрѣпѧтѹкрѣпвѣѹкрѣптаѹкрѣптеѹкрѣпѹкрѣп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкрѣпмъ, ѹкрѣпмь, ѹкрѣпмѹкрѣптеѹкрѣпвѣѹкрѣптаѹкрѣпхъ, ѹкрѣпхь, ѹкрѣпхѹкрѣп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкрѣпѹкрѣпхомъ, ѹкрѣпхомь, ѹкрѣпхом, ѹкрѣпхмꙑѹкрѣпстеѹкрѣпшѧ, ѹкрѣпшѫ, ѹкрѣпша, ѹкрѣпше, ѹкрѣпхѫѹкрѣпховѣѹкрѣпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкрѣпстеѹкрѣплѣахъ, ѹкрѣплꙗахъ, ѹкрѣпьꙗхъ, ѹкрѣплѣхъ, ѹкрѣпѣхъ, ѹкрѣплѧахъ, ѹкрѣплѧхъ, ѹкрѣплѣахь, ѹкрѣплꙗахь, ѹкрѣпьꙗхь, ѹкрѣплѣхь, ѹкрѣпѣхь, ѹкрѣплѧахь, ѹкрѣплѧхь, ѹкрѣплѣах, ѹкрѣплꙗах, ѹкрѣпьꙗх, ѹкрѣплѣх, ѹкрѣпѣх, ѹкрѣплѧах, ѹкрѣплѧхѹкрѣплѣаше, ѹкрѣплꙗаше, ѹкрѣпьꙗше, ѹкрѣплѣше, ѹкрѣпѣше, ѹкрѣплѧаше, ѹкрѣплѧшеѹкрѣплѣаше, ѹкрѣплꙗаше, ѹкрѣпьꙗше, ѹкрѣплѣше, ѹкрѣпѣше, ѹкрѣплѧаше, ѹкрѣплѧшеѹкрѣплѣахомъ, ѹкрѣплꙗахомъ, ѹкрѣпьꙗхомъ, ѹкрѣплѣхомъ, ѹкрѣпѣхомъ, ѹкрѣплѧахомъ, ѹкрѣплѧхомъ, ѹкрѣплѣахомь, ѹкрѣплꙗахомь, ѹкрѣпьꙗхомь, ѹкрѣплѣхомь, ѹкрѣпѣхомь, ѹкрѣплѧахомь, ѹкрѣплѧхомь, ѹкрѣплѣахом, ѹкрѣплꙗахом, ѹкрѣпьꙗхом, ѹкрѣплѣхом, ѹкрѣпѣхом, ѹкрѣплѧахом, ѹкрѣплѧхомѹкрѣплѣашете, ѹкрѣплꙗашете, ѹкрѣпьꙗшете, ѹкрѣплѣшете, ѹкрѣпѣшете, ѹкрѣплѣасте, ѹкрѣплꙗасте, ѹкрѣпьꙗсте, ѹкрѣплѣсте, ѹкрѣпѣсте, ѹкрѣплѧасте, ѹкрѣплѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкрѣплѣахѫ, ѹкрѣплꙗахѫ, ѹкрѣпьꙗхѫ, ѹкрѣплѣхѫ, ѹкрѣпѣхѫ, ѹкрѣплѣахѹ, ѹкрѣплꙗахѹ, ѹкрѣпьꙗхѹ, ѹкрѣплѣхѹ, ѹкрѣпѣхѹ, ѹкрѣплѧахѹ, ѹкрѣплѧхѹѹкрѣплѣаховѣ, ѹкрѣплꙗаховѣ, ѹкрѣпьꙗховѣ, ѹкрѣплѣховѣ, ѹкрѣпѣховѣ, ѹкрѣплѧаховѣ, ѹкрѣплѧховѣѹкрѣплѣашета, ѹкрѣплꙗашета, ѹкрѣпьꙗшета, ѹкрѣплѣшета, ѹкрѣпѣшета, ѹкрѣплѣаста, ѹкрѣплꙗаста, ѹкрѣпьꙗста, ѹкрѣплѣста, ѹкрѣпѣста, ѹкрѣплѧаста, ѹкрѣплѧстаѹкрѣплѣашете, ѹкрѣплꙗашете, ѹкрѣпьꙗшете, ѹкрѣплѣшете, ѹкрѣпѣшете, ѹкрѣплѣасте, ѹкрѣплꙗасте, ѹкрѣпьꙗсте, ѹкрѣплѣсте, ѹкрѣпѣсте, ѹкрѣплѧасте, ѹкрѣплѧсте
ѹкрѣпт сѧ -ѹкрѣплѭ сѧ -ѹкрѣпш сѧ св Укрепя се, усиля се, стана силен враѕ же моі жвѫтъ і ѹкрѣпшѩ сѩ пае мне.  ѹмножшѩ сѩ ненавідѩщеі мне бес правьдꙑ СП 37. 20 Срв. СЕ76b 24—25 ѹкрѣпішѩ сѩ враѕі моі їꙁꙁгонѩштеі (!) мѩ бес правъдꙑ. їжехъ не въсхꙑштаахъ тогда въꙁдахъ СП 68.5 повелѣшꙙ прнест жьꙁл шпьано не оцѣштено. на мѫен стѹю їѡнꙑ  варахса. отълѫвъше ꙗ раꙁно. да не слꙑшта къждо ю въпрашанꙗ подрѹга с.  ѹкрѣптъ сꙙ на трѹдъ хрстосовъ С 258.19 Образно. еда когда реетъ врагъ моі ѹкрѣпіхъ сѩ на нъ. сътѫжаѭштеі мі въꙁдрадѹѭтъ сѩ. аще сѩ подвіжѫ СП 12.5 Срв. СЕ74а 2—3 Подкрепям се, поддържамсе. же бо о танꙑхъ въпрашат лхо стъ  не твръдо братꙗ. ѹкрѣпте сам сꙙ.  любте дрѹгъ дрѹга С 570.27 Изч СП СЕ С Гр κραταιόομαι ἰσχύω ἐνισχύομαι ѹкрѣпіт Вж. при ѹкрѣпт Нвб