Исторически речник
ѹкрѣпт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкрѣптѹкрѣплѭ, ѹкрѣплѧ, ѹкрѣпѧ, ѹкрѣпьѭ, ѹкрѣплюѹкрѣпшѹкрѣптъ, ѹкрѣпть, ѹкрѣптѹкрѣпмъ, ѹкрѣпмь, ѹкрѣпм, ѹкрѣпмоѹкрѣпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкрѣпѧтъ, ѹкрѣпѧть, ѹкрѣпѧтѹкрѣпвѣѹкрѣптаѹкрѣптеѹкрѣпѹкрѣп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкрѣпмъ, ѹкрѣпмь, ѹкрѣпмѹкрѣптеѹкрѣпвѣѹкрѣптаѹкрѣпхъ, ѹкрѣпхь, ѹкрѣпхѹкрѣп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкрѣпѹкрѣпхомъ, ѹкрѣпхомь, ѹкрѣпхом, ѹкрѣпхмꙑѹкрѣпстеѹкрѣпшѧ, ѹкрѣпшѫ, ѹкрѣпша, ѹкрѣпше, ѹкрѣпхѫѹкрѣпховѣѹкрѣпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкрѣпстеѹкрѣплѣахъ, ѹкрѣплꙗахъ, ѹкрѣпьꙗхъ, ѹкрѣплѣхъ, ѹкрѣпѣхъ, ѹкрѣплѧахъ, ѹкрѣплѧхъ, ѹкрѣплѣахь, ѹкрѣплꙗахь, ѹкрѣпьꙗхь, ѹкрѣплѣхь, ѹкрѣпѣхь, ѹкрѣплѧахь, ѹкрѣплѧхь, ѹкрѣплѣах, ѹкрѣплꙗах, ѹкрѣпьꙗх, ѹкрѣплѣх, ѹкрѣпѣх, ѹкрѣплѧах, ѹкрѣплѧхѹкрѣплѣаше, ѹкрѣплꙗаше, ѹкрѣпьꙗше, ѹкрѣплѣше, ѹкрѣпѣше, ѹкрѣплѧаше, ѹкрѣплѧшеѹкрѣплѣаше, ѹкрѣплꙗаше, ѹкрѣпьꙗше, ѹкрѣплѣше, ѹкрѣпѣше, ѹкрѣплѧаше, ѹкрѣплѧшеѹкрѣплѣахомъ, ѹкрѣплꙗахомъ, ѹкрѣпьꙗхомъ, ѹкрѣплѣхомъ, ѹкрѣпѣхомъ, ѹкрѣплѧахомъ, ѹкрѣплѧхомъ, ѹкрѣплѣахомь, ѹкрѣплꙗахомь, ѹкрѣпьꙗхомь, ѹкрѣплѣхомь, ѹкрѣпѣхомь, ѹкрѣплѧахомь, ѹкрѣплѧхомь, ѹкрѣплѣахом, ѹкрѣплꙗахом, ѹкрѣпьꙗхом, ѹкрѣплѣхом, ѹкрѣпѣхом, ѹкрѣплѧахом, ѹкрѣплѧхомѹкрѣплѣашете, ѹкрѣплꙗашете, ѹкрѣпьꙗшете, ѹкрѣплѣшете, ѹкрѣпѣшете, ѹкрѣплѣасте, ѹкрѣплꙗасте, ѹкрѣпьꙗсте, ѹкрѣплѣсте, ѹкрѣпѣсте, ѹкрѣплѧасте, ѹкрѣплѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкрѣплѣахѫ, ѹкрѣплꙗахѫ, ѹкрѣпьꙗхѫ, ѹкрѣплѣхѫ, ѹкрѣпѣхѫ, ѹкрѣплѣахѹ, ѹкрѣплꙗахѹ, ѹкрѣпьꙗхѹ, ѹкрѣплѣхѹ, ѹкрѣпѣхѹ, ѹкрѣплѧахѹ, ѹкрѣплѧхѹѹкрѣплѣаховѣ, ѹкрѣплꙗаховѣ, ѹкрѣпьꙗховѣ, ѹкрѣплѣховѣ, ѹкрѣпѣховѣ, ѹкрѣплѧаховѣ, ѹкрѣплѧховѣѹкрѣплѣашета, ѹкрѣплꙗашета, ѹкрѣпьꙗшета, ѹкрѣплѣшета, ѹкрѣпѣшета, ѹкрѣплѣаста, ѹкрѣплꙗаста, ѹкрѣпьꙗста, ѹкрѣплѣста, ѹкрѣпѣста, ѹкрѣплѧаста, ѹкрѣплѧстаѹкрѣплѣашете, ѹкрѣплꙗашете, ѹкрѣпьꙗшете, ѹкрѣплѣшете, ѹкрѣпѣшете, ѹкрѣплѣасте, ѹкрѣплꙗасте, ѹкрѣпьꙗсте, ѹкрѣплѣсте, ѹкрѣпѣсте, ѹкрѣплѧасте, ѹкрѣплѧсте
ѹкрѣпт -ѹкрѣплѭ -ѹкрѣпш св 1. Укрепя, подкрепя; дам сили на някого, нещо могѫщомѹ же ѹкрѣпт вꙑ. по еванглю моемѹ.  проповѣданю схвѹ. по ѡкръвеню танꙑ. лѣтꙑ вѣнꙑ. ѹмлъанѣ Е 4б 5 бѫді рѫка твоѣ на мѫжа деніцѩ твоеѩ. ї на сна ла егоже ѹкрѣпілъ есі себѣ СП 79.18 рѫка бо моѣ поможетъ емѹ. ї мꙑшьца моѣ ѹкрѣпітъ і СП 88.22  хлѣбъ срдце лкѹ ѹкрѣптъ СП 103.15 просвѣт  отъ вꙿсеѩ скврънꙑ. ꙇ съвѣст. ост . ꙇ ѹкрѣп  на дѣло твохъ ꙁаповѣде СЕ 74а 21 і дховьнѣ камен твоѩ вѣрꙑ. ѹкрѣп  въ дръжавѣ твоеѩ слꙑ. ꙇ облѣц  въ орѫже вꙿсе. стааго твоего дха СЕ 93b 18—19 вьꙁлѣ на нь благодѣть.  раꙁѹмъ. ꙇже отъ влⷣ҇аьскааго твоего дха. ѹкрѣп  въ брань невдмааго врага. крѣпъкоѭ твоеѭ слоѭ СЕ 95а 3—4 владꙑко г бе оте вьседръжтелю. г їсу хе. гоже рад мръ бꙑстъ. ѹкрѣп мꙙ.  съблаꙁні вьсе множьство се С 31.17 добрї мѫенц проповѣдасте.  того рад вь вѣкꙑ веселте сꙙ. црꙙ нашꙙ ѹкрѣпте. вѣрѫ нашѫ ѹтврьдте С 68.9 Заякча, закрепя, засиля.  въ самъ тъ прьвꙑ дьнь благодѣтѭ бжъѭ прьстꙑ своѧ ѹкрѣпвъ. правьдьнꙑ ꙁнаменмъ кръстънꙑмъ.  тꙑѧ вълож въ ѹш страждѫштаго.  аб сътвор прослꙑшат глѹхѹѹмѹ С 552.27 2. Прич. мин. деят. като същ. ѹкрѣпльше ср ед Това, което [ни] е укрепило, подкрепило ѡ ѹкрѣпльшмь нꙑ. пръвѣе съконьанѣ. ѹгодт прѣдъ гдемь. ꙇ посълат богатꙑѩ млост. гю по СЕ 61а 13 Е СП СЕ С Гр στηρίζω κραταιόω ἐνδυναμόω κατισχύω ἐνισχύω κρατύνω κρατέω ѹкрѣпіт Нвб укрепя [се], укрепявам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР