Исторически речник
ѹкаꙁатII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹкаꙁатѹкажѫ, ѹкаꙁаѭ, ѹкаꙁаѫ, ѹкаꙁаѧ, ѹкажѹ, ѹкаꙁаюѹкажеш, ѹкаꙁаш, ѹкаꙁаеш, ѹкаꙁаатъѹкажетъ, ѹкаꙁатъ, ѹкаꙁаетъ, ѹкаꙁаатъ, ѹкажеть, ѹкаꙁать, ѹкаꙁаеть, ѹкаꙁаать, ѹкажет, ѹкаꙁат, ѹкаꙁает, ѹкаꙁаатѹкажемъ, ѹкаꙁамъ, ѹкаꙁаемъ, ѹкаꙁаамъ, ѹкажемь, ѹкаꙁамь, ѹкаꙁаемь, ѹкаꙁаамь, ѹкажем, ѹкаꙁам, ѹкаꙁаем, ѹкаꙁаам, ѹкажемо, ѹкаꙁамо, ѹкаꙁаемо, ѹкаꙁаамоѹкажете, ѹкаꙁате, ѹкаꙁаете, ѹкаꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹкажѫтъ, ѹкаꙁаѭтъ, ѹкаꙁаѫтъ, ѹкаꙁаѧтъ, ѹкажѹтъ, ѹкаꙁаютъ, ѹкажѫть, ѹкаꙁаѭть, ѹкаꙁаѫть, ѹкаꙁаѧть, ѹкажѹть, ѹкаꙁають, ѹкажѫт, ѹкаꙁаѭт, ѹкаꙁаѫт, ѹкаꙁаѧт, ѹкажѹт, ѹкаꙁаютѹкажевѣ, ѹкаꙁавѣ, ѹкаꙁаевѣ, ѹкаꙁаавѣѹкажета, ѹкаꙁата, ѹкаꙁаета, ѹкаꙁаатаѹкажете, ѹкаꙁате, ѹкаꙁаете, ѹкаꙁаатеѹкаж, ѹкаꙁаѹкаж, ѹкаꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹкажмъ, ѹкаꙁамъ, ѹкажѣмъ, ѹкажамъ, ѹкажмь, ѹкаꙁамь, ѹкажѣмь, ѹкажамь, ѹкажм, ѹкаꙁам, ѹкажѣм, ѹкажамѹкажте, ѹкаꙁате, ѹкажѣте, ѹкажатеѹкажвѣ, ѹкаꙁавѣ, ѹкажѣвѣ, ѹкажавѣѹкажта, ѹкаꙁата, ѹкажѣта, ѹкажатаѹкаꙁахъ, ѹкаꙁахь, ѹкаꙁахѹкаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹкаꙁаѹкаꙁахомъ, ѹкаꙁахомь, ѹкаꙁахом, ѹкаꙁахмꙑѹкаꙁастеѹкаꙁашѧ, ѹкаꙁашѫ, ѹкаꙁаша, ѹкаꙁаше, ѹкаꙁахѫѹкаꙁаховѣѹкаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹкаꙁастеѹкаꙁаахъ, ѹкаꙁахъ, ѹкаꙁаахь, ѹкаꙁахь, ѹкаꙁаах, ѹкаꙁахѹкаꙁааше, ѹкаꙁашеѹкаꙁааше, ѹкаꙁашеѹкаꙁаахомъ, ѹкаꙁахомъ, ѹкаꙁаахомь, ѹкаꙁахомь, ѹкаꙁаахом, ѹкаꙁахомѹкаꙁаашете, ѹкаꙁашете, ѹкаꙁаасте, ѹкаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹкаꙁаахѫ, ѹкаꙁахѫ, ѹкаꙁаахѹ, ѹкаꙁахѹѹкаꙁааховѣ, ѹкаꙁаховѣѹкаꙁаашета, ѹкаꙁашета, ѹкаꙁааста, ѹкаꙁастаѹкаꙁаашете, ѹкаꙁашете, ѹкаꙁаасте, ѹкаꙁасте
ѹкаꙁат -ѹкаꙁаѭ -ѹкаꙁаш несв Излагам, разяснявам, разкривам а с на дъскꙑ рътаѭште.  многꙑ поѹстшꙙ на мѫжьство обо. хъже бо слово по повѣстѭ  слѹхомъ ѹкаꙁаатъ сѧ. тѣхъ же  кꙿн҄гꙑ мльꙙштꙙ подражанмъ покаꙁаѭтъ С 83.13 по семь  оно покаꙁатъ. ꙗко сънъ сьмрьть стъ. съпаахѫ бо рее. въ полѹношт же вьпл҄ь бꙑстъ. л пртьѫ ѹкаꙁатъ се С 372.15—16 ѹкаꙁат сѧ Изч С Гр παρίστημι ἐπιμένω Вж. при ѹкаꙁатI Нвб