Исторически речник
ѹготовт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹготовт сѧѹготовлѭ, ѹготовлѧ, ѹготовѧ, ѹготовьѭ, ѹготовлюѹготовшѹготовтъ, ѹготовть, ѹготовтѹготовмъ, ѹготовмь, ѹготовм, ѹготовмоѹготовте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹготовѧтъ, ѹготовѧть, ѹготовѧтѹготоввѣѹготовтаѹготовтеѹготовѹготов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹготовмъ, ѹготовмь, ѹготовмѹготовтеѹготоввѣѹготовтаѹготовхъ, ѹготовхь, ѹготовхѹготовов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹготововѹготовхомъ, ѹготовхомь, ѹготовхом, ѹготовхмꙑѹготовстеѹготовшѧ, ѹготовшѫ, ѹготовша, ѹготовше, ѹготовхѫѹготовховѣѹготовста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹготовстеѹготовлꙗахъ, ѹготовлꙗхъ, ѹготовьꙗхъ, ѹготовлѣахъ, ѹготовлѣхъ, ѹготовѣахъ, ѹготовѣхъ, ѹготовлѧахъ, ѹготовлѧхъ, ѹготовѧахъ, ѹготовѧхъ, ѹготовлꙗахь, ѹготовлꙗхь, ѹготовьꙗхь, ѹготовлѣахь, ѹготовлѣхь, ѹготовѣахь, ѹготовѣхь, ѹготовлѧахь, ѹготовлѧхь, ѹготовѧахь, ѹготовѧхь, ѹготовлꙗах, ѹготовлꙗх, ѹготовьꙗх, ѹготовлѣах, ѹготовлѣх, ѹготовѣах, ѹготовѣх, ѹготовлѧах, ѹготовлѧх, ѹготовѧах, ѹготовѧхѹготовлꙗаше, ѹготовлꙗше, ѹготовьꙗше, ѹготовлѣаше, ѹготовлѣше, ѹготовѣаше, ѹготовѣше, ѹготовлѧаше, ѹготовлѧше, ѹготовѧаше, ѹготовѧшеѹготовлꙗаше, ѹготовлꙗше, ѹготовьꙗше, ѹготовлѣаше, ѹготовлѣше, ѹготовѣаше, ѹготовѣше, ѹготовлѧаше, ѹготовлѧше, ѹготовѧаше, ѹготовѧшеѹготовлꙗахомъ, ѹготовлꙗхомъ, ѹготовьꙗхомъ, ѹготовлѣахомъ, ѹготовлѣхомъ, ѹготовѣахомъ, ѹготовѣхомъ, ѹготовлѧахомъ, ѹготовлѧхомъ, ѹготовѧахомъ, ѹготовѧхомъ, ѹготовлꙗахомь, ѹготовлꙗхомь, ѹготовьꙗхомь, ѹготовлѣахомь, ѹготовлѣхомь, ѹготовѣахомь, ѹготовѣхомь, ѹготовлѧахомь, ѹготовлѧхомь, ѹготовѧахомь, ѹготовѧхомь, ѹготовлꙗахом, ѹготовлꙗхом, ѹготовьꙗхом, ѹготовлѣахом, ѹготовлѣхом, ѹготовѣахом, ѹготовѣхом, ѹготовлѧахом, ѹготовлѧхом, ѹготовѧахом, ѹготовѧхомѹготовлꙗашете, ѹготовлꙗшете, ѹготовьꙗшете, ѹготовлѣашете, ѹготовлѣшете, ѹготовѣашете, ѹготовѣшете, ѹготовлꙗасте, ѹготовлꙗсте, ѹготовьꙗсте, ѹготовлѣасте, ѹготовлѣсте, ѹготовѣасте, ѹготовѣсте, ѹготовлѧасте, ѹготовлѧсте, ѹготовѧасте, ѹготовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹготовлꙗахѫ, ѹготовлꙗхѫ, ѹготовьꙗхѫ, ѹготовлѣахѫ, ѹготовлѣхѫ, ѹготовѣахѫ, ѹготовѣхѫ, ѹготовлꙗахѹ, ѹготовлꙗхѹ, ѹготовьꙗхѹ, ѹготовлѣахѹ, ѹготовлѣхѹ, ѹготовѣахѹ, ѹготовѣхѹ, ѹготовлѧахѹ, ѹготовлѧхѹ, ѹготовѧахѹ, ѹготовѧхѹѹготовлꙗаховѣ, ѹготовлꙗховѣ, ѹготовьꙗховѣ, ѹготовлѣаховѣ, ѹготовлѣховѣ, ѹготовѣаховѣ, ѹготовѣховѣ, ѹготовлѧаховѣ, ѹготовлѧховѣ, ѹготовѧаховѣ, ѹготовѧховѣѹготовлꙗашета, ѹготовлꙗшета, ѹготовьꙗшета, ѹготовлѣашета, ѹготовлѣшета, ѹготовѣашета, ѹготовѣшета, ѹготовлꙗаста, ѹготовлꙗста, ѹготовьꙗста, ѹготовлѣаста, ѹготовлѣста, ѹготовѣаста, ѹготовѣста, ѹготовлѧаста, ѹготовлѧста, ѹготовѧаста, ѹготовѧстаѹготовлꙗашете, ѹготовлꙗшете, ѹготовьꙗшете, ѹготовлѣашете, ѹготовлѣшете, ѹготовѣашете, ѹготовѣшете, ѹготовлꙗасте, ѹготовлꙗсте, ѹготовьꙗсте, ѹготовлѣасте, ѹготовлѣсте, ѹготовѣасте, ѹготовѣсте, ѹготовлѧасте, ѹготовлѧсте, ѹготовѧасте, ѹготовѧсте
ѹготовт сѧ -ѹготовлѭ сѧ -ѹготовш сѧ св 1. Приготвя се, подготвя се за нещо аще бо въ стнѫ по немь ꙁволлъ ес ꙇт. ꙇ не лъжеѭ нарееш сѧ ѹенкъ его. любш бꙑт. ѹготовт сѧ отъселѣ. не на поко. н на пщѭ СЕ 90а 15 вънеꙁаапъ прстѫпвъ стꙑ кононъ. покаꙁа сꙙ мъ вь томь градѣ.  вдѣвъ ѧ въорѫжьшꙙ сꙙ  ѹготовьшꙙ сꙙ. на прѣдьлежꙙштаꙗ неьстꙗ. свомъ мъ ѧꙁꙑкомъ въскра глаголꙙ С 26.26 2. За тленни останки — възстановя предишния си облик, подготвя се за възкресение ѡпона црквьнаа раꙁдъра сѧ. гроб отврѣсѧ сѧ. тѣлеса мрътвꙑмъ ѹготовшѧ сѧ. егоже сотьнкъ ѹжасе сѧ СЕ 51а 3—4 Изч СЕ С Гр ἑτοιμάζομαι ἑτοίμως ἔχω τὴν ὁρμήν Вж. при ѹготоват Нвб