Исторически речник
ѹготовт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹготовтѹготовлѭ, ѹготовлѧ, ѹготовѧ, ѹготовьѭ, ѹготовлюѹготовшѹготовтъ, ѹготовть, ѹготовтѹготовмъ, ѹготовмь, ѹготовм, ѹготовмоѹготовте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹготовѧтъ, ѹготовѧть, ѹготовѧтѹготоввѣѹготовтаѹготовтеѹготовѹготов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹготовмъ, ѹготовмь, ѹготовмѹготовтеѹготоввѣѹготовтаѹготовхъ, ѹготовхь, ѹготовхѹготовов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹготововѹготовхомъ, ѹготовхомь, ѹготовхом, ѹготовхмꙑѹготовстеѹготовшѧ, ѹготовшѫ, ѹготовша, ѹготовше, ѹготовхѫѹготовховѣѹготовста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹготовстеѹготовлꙗахъ, ѹготовлꙗхъ, ѹготовьꙗхъ, ѹготовлѣахъ, ѹготовлѣхъ, ѹготовѣахъ, ѹготовѣхъ, ѹготовлѧахъ, ѹготовлѧхъ, ѹготовѧахъ, ѹготовѧхъ, ѹготовлꙗахь, ѹготовлꙗхь, ѹготовьꙗхь, ѹготовлѣахь, ѹготовлѣхь, ѹготовѣахь, ѹготовѣхь, ѹготовлѧахь, ѹготовлѧхь, ѹготовѧахь, ѹготовѧхь, ѹготовлꙗах, ѹготовлꙗх, ѹготовьꙗх, ѹготовлѣах, ѹготовлѣх, ѹготовѣах, ѹготовѣх, ѹготовлѧах, ѹготовлѧх, ѹготовѧах, ѹготовѧхѹготовлꙗаше, ѹготовлꙗше, ѹготовьꙗше, ѹготовлѣаше, ѹготовлѣше, ѹготовѣаше, ѹготовѣше, ѹготовлѧаше, ѹготовлѧше, ѹготовѧаше, ѹготовѧшеѹготовлꙗаше, ѹготовлꙗше, ѹготовьꙗше, ѹготовлѣаше, ѹготовлѣше, ѹготовѣаше, ѹготовѣше, ѹготовлѧаше, ѹготовлѧше, ѹготовѧаше, ѹготовѧшеѹготовлꙗахомъ, ѹготовлꙗхомъ, ѹготовьꙗхомъ, ѹготовлѣахомъ, ѹготовлѣхомъ, ѹготовѣахомъ, ѹготовѣхомъ, ѹготовлѧахомъ, ѹготовлѧхомъ, ѹготовѧахомъ, ѹготовѧхомъ, ѹготовлꙗахомь, ѹготовлꙗхомь, ѹготовьꙗхомь, ѹготовлѣахомь, ѹготовлѣхомь, ѹготовѣахомь, ѹготовѣхомь, ѹготовлѧахомь, ѹготовлѧхомь, ѹготовѧахомь, ѹготовѧхомь, ѹготовлꙗахом, ѹготовлꙗхом, ѹготовьꙗхом, ѹготовлѣахом, ѹготовлѣхом, ѹготовѣахом, ѹготовѣхом, ѹготовлѧахом, ѹготовлѧхом, ѹготовѧахом, ѹготовѧхомѹготовлꙗашете, ѹготовлꙗшете, ѹготовьꙗшете, ѹготовлѣашете, ѹготовлѣшете, ѹготовѣашете, ѹготовѣшете, ѹготовлꙗасте, ѹготовлꙗсте, ѹготовьꙗсте, ѹготовлѣасте, ѹготовлѣсте, ѹготовѣасте, ѹготовѣсте, ѹготовлѧасте, ѹготовлѧсте, ѹготовѧасте, ѹготовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹготовлꙗахѫ, ѹготовлꙗхѫ, ѹготовьꙗхѫ, ѹготовлѣахѫ, ѹготовлѣхѫ, ѹготовѣахѫ, ѹготовѣхѫ, ѹготовлꙗахѹ, ѹготовлꙗхѹ, ѹготовьꙗхѹ, ѹготовлѣахѹ, ѹготовлѣхѹ, ѹготовѣахѹ, ѹготовѣхѹ, ѹготовлѧахѹ, ѹготовлѧхѹ, ѹготовѧахѹ, ѹготовѧхѹѹготовлꙗаховѣ, ѹготовлꙗховѣ, ѹготовьꙗховѣ, ѹготовлѣаховѣ, ѹготовлѣховѣ, ѹготовѣаховѣ, ѹготовѣховѣ, ѹготовлѧаховѣ, ѹготовлѧховѣ, ѹготовѧаховѣ, ѹготовѧховѣѹготовлꙗашета, ѹготовлꙗшета, ѹготовьꙗшета, ѹготовлѣашета, ѹготовлѣшета, ѹготовѣашета, ѹготовѣшета, ѹготовлꙗаста, ѹготовлꙗста, ѹготовьꙗста, ѹготовлѣаста, ѹготовлѣста, ѹготовѣаста, ѹготовѣста, ѹготовлѧаста, ѹготовлѧста, ѹготовѧаста, ѹготовѧстаѹготовлꙗашете, ѹготовлꙗшете, ѹготовьꙗшете, ѹготовлѣашете, ѹготовлѣшете, ѹготовѣашете, ѹготовѣшете, ѹготовлꙗасте, ѹготовлꙗсте, ѹготовьꙗсте, ѹготовлѣасте, ѹготовлѣсте, ѹготовѣасте, ѹготовѣсте, ѹготовлѧасте, ѹготовлѧсте, ѹготовѧасте, ѹготовѧсте
ѹготовт -ѹготовлѭ -ѹготовш св 1. Приготвя, подготвя нещо се аꙁъ посълѭ анћлъ мо прѣдъ лцемь твомь. ꙇ ѹготовтъ пѫть тво прѣдъ тобоѭ М Мт 11.10 А, СК. Срв.Мк 1.2 М З А СК Б гласъ въпѭщааго въ пѹстꙑн. ѹготовте пѫть гнь. правꙑ творте стъѕѧ его М Мк 1.3 СК Б Отредя. ѹготоввъ же кон҄ꙙ  мѫжꙙ. пѹствъ въскорѣ къ вдѣнѣ вьс С 47.20 къгда вьꙁдетъ  къ богѹ въꙁвраттъ сꙙ. херовмъскꙑ прѣстолъ ѹготовлъ сꙙ стъ. въꙁносꙙште ѧдр. нае готов С 470.24 Образно. събърашꙙ съборъ. да не отъ внограда сладъко обьмьѭтъ гроꙁнов. нъ да стнънꙑ вноградꙿ на дѫбѹ кръста раꙁбвъше. себѣ с лоꙁѫ пагѹбꙑ сътворꙙтъ. намъ же лоꙁѫ съпасена ѹготовꙙтъ С 385.25 Приготвя трапеза [храна]. понеже прораꙁі камень ї потѣшѩ водꙑ. і потоці наводьнішѩ сѩ. егда хлѣбъ можетъ даті. л ѹготовіті трепеꙁѫ людемъ своімъ СП 77.20 кононъ тъштааше сꙙ ѹготовті мъ трепеꙁѫ С 38.16 2. Създам, сътворя тъ бо стъ кръмꙙ вьсѫ насел҄енѫѭ.  вьса мѫдростѭ своѭ ѹготов. се же трѣбѹтъ отъ насъ да вѣмъ мꙙ господа нашего вьс сꙑнове ловѣьст С 262.24 Устроя. по въꙁдѹхѹ парꙙштꙙ слꙑ раꙁгънавъ. беꙁ блаꙁнꙑ намъ на небеса пѫтьшъств ѹготов С 353.12 ѹготовт сѧ М З А СК СП С Гр κατασκευάζω ἑτοιμάζω εὐτρεπίζω ποιέω ѹготовіт ѹготовті ѹготовіті Вж. при ѹготоват Нвб