Исторически речник
ѹвѣщат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвѣщат сѧѹвѣщаѭ, ѹвѣщаѫ, ѹвѣщаѧ, ѹвѣщаюѹвѣщаш, ѹвѣщаеш, ѹвѣщаашѹвѣщатъ, ѹвѣщаетъ, ѹвѣщаатъ, ѹвѣщать, ѹвѣщаеть, ѹвѣщаать, ѹвѣщат, ѹвѣщает, ѹвѣщаатѹвѣщамъ, ѹвѣщаемъ, ѹвѣщаамъ, ѹвѣщамь, ѹвѣщаемь, ѹвѣщаамь, ѹвѣщам, ѹвѣщаем, ѹвѣщаам, ѹвѣщамо, ѹвѣщаемо, ѹвѣщаамоѹвѣщате, ѹвѣщаете, ѹвѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвѣщаѭтъ, ѹвѣщаѫтъ, ѹвѣщаѧтъ, ѹвѣщаютъ, ѹвѣщаѭть, ѹвѣщаѫть, ѹвѣщаѧть, ѹвѣщають, ѹвѣщаѭт, ѹвѣщаѫт, ѹвѣщаѧт, ѹвѣщаютѹвѣщавѣ, ѹвѣщаевѣ, ѹвѣщаавѣѹвѣщата, ѹвѣщаета, ѹвѣщаатаѹвѣщате, ѹвѣщаете, ѹвѣщаатеѹвѣщаѹвѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвѣщамъ, ѹвѣщамь, ѹвѣщамѹвѣщатеѹвѣщавѣѹвѣщатаѹвѣщахъ, ѹвѣщахь, ѹвѣщахѹвѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвѣщаѹвѣщахомъ, ѹвѣщахомь, ѹвѣщахом, ѹвѣщахмꙑѹвѣщастеѹвѣщашѧ, ѹвѣщашѫ, ѹвѣщаша, ѹвѣщаше, ѹвѣщахѫѹвѣщаховѣѹвѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвѣщастеѹвѣщаахъ, ѹвѣщахъ, ѹвѣщаахь, ѹвѣщахь, ѹвѣщаах, ѹвѣщахѹвѣщааше, ѹвѣщашеѹвѣщааше, ѹвѣщашеѹвѣщаахомъ, ѹвѣщахомъ, ѹвѣщаахомь, ѹвѣщахомь, ѹвѣщаахом, ѹвѣщахомѹвѣщаашете, ѹвѣщашете, ѹвѣщаасте, ѹвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвѣщаахѫ, ѹвѣщахѫ, ѹвѣщаахѹ, ѹвѣщахѹѹвѣщааховѣ, ѹвѣщаховѣѹвѣщаашета, ѹвѣщашета, ѹвѣщааста, ѹвѣщастаѹвѣщаашете, ѹвѣщашете, ѹвѣщаасте, ѹвѣщасте
ѹвѣщат сѧ -ѹвѣщаѭ сѧ -ѹвѣщаш сѧ св 1. Вслушам се в съвет, заповед, молба и под.; послушам тѣмьже прпадаѭ т. покланѣѩ колѣнѣ срца моего. ѹмлосръд сѧ на мѧ окаанааго. ѹкрот сѧ. ѹвѣща сѧ. прѣстꙑѩ т матер рад СЕ 79а 11—12 онъ же ѹвѣштавъ сꙙ.  тѹ аб срьдьце въдавъ прошааше кръштенꙗ С 25.5 архагꙿг҄елъ же раꙁѹмѣвъ конона ѹвѣштавъша сꙙ.  вьсѣмъ ѹмомъ прїмъшь слово.  просꙙшта кръштенꙗ. веде го къ водѣ С 25.9—10 повѣдаахѫ мѹ бꙑвъше мол҄аахѫ го поставт ї на пѫть. ономѹ же ѹвѣштавъшѹ сꙙ.  молтвѫ сътворвъ. отьнꙙ отъ н҄хъ невдѣнмъ арꙿхагꙿг҄еловомъ. да вьс бꙑвъшї подошꙙ вьслѣдъ го С 32.17 хрстосъ м да наꙿнетъ слово. днꙑ прѣмѫдрꙑ.  прѣмѫдрꙑмъ справтел҄ь. въ рѫцѣ бо го  аꙁъ  словеса моꙗ. о томь ѹбо жвѫште  двжѫште сꙙ. ѹвѣштате сꙙ же мене мого прꙁъван. не моѧ рад немошт. ꙁатъкнѫт слѹхъ вашхъ С 532.25 Вразумя се. се старѣ васъ ѹктімонъ въдастъ сꙙ.  жрътвѫ сътвор. ѹвѣштате сꙙ  вꙑ. въпрашаѭтъ бо васъ лепдонъ. (!)  еуктмонъ С 136.28 2. Покоря се, подчиня се на някого прведошꙙ хъ на срѣдѫ.  прставшꙙ мъ кꙑѧ отъ събора съ полемономъ. молꙙште сꙙ  глагол҄ѫште. ѹвѣшта сꙙ намъ пон. ꙗко тебе любмъ.  многа рад достонъ с жвъ бꙑт С 129.26 Срв. С131.8 С131.22 3. Помиря се, спогодя се с някого бѫд ѹвѣщаѩ сѧ съ сѫпьремь свомь скоро. доньдеже ес на пѫт съ нмь. да не прѣдастъ тебе сѫд. ꙇ сѫд тѧ прѣдастъ слѹѕѣ. ꙇ въ темьнцѫ въвръжетъ тѧ М Мт 5.25 Изч М З СЕ С Гр πείϑομαι κατανύσσομαι εὐνοέω ѹвѣштат сꙙ Вж. при ѹвѣщат Нвб