Исторически речник
ѹвѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹвѣщатѹвѣщаѭ, ѹвѣщаѫ, ѹвѣщаѧ, ѹвѣщаюѹвѣщаш, ѹвѣщаеш, ѹвѣщаашѹвѣщатъ, ѹвѣщаетъ, ѹвѣщаатъ, ѹвѣщать, ѹвѣщаеть, ѹвѣщаать, ѹвѣщат, ѹвѣщает, ѹвѣщаатѹвѣщамъ, ѹвѣщаемъ, ѹвѣщаамъ, ѹвѣщамь, ѹвѣщаемь, ѹвѣщаамь, ѹвѣщам, ѹвѣщаем, ѹвѣщаам, ѹвѣщамо, ѹвѣщаемо, ѹвѣщаамоѹвѣщате, ѹвѣщаете, ѹвѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹвѣщаѭтъ, ѹвѣщаѫтъ, ѹвѣщаѧтъ, ѹвѣщаютъ, ѹвѣщаѭть, ѹвѣщаѫть, ѹвѣщаѧть, ѹвѣщають, ѹвѣщаѭт, ѹвѣщаѫт, ѹвѣщаѧт, ѹвѣщаютѹвѣщавѣ, ѹвѣщаевѣ, ѹвѣщаавѣѹвѣщата, ѹвѣщаета, ѹвѣщаатаѹвѣщате, ѹвѣщаете, ѹвѣщаатеѹвѣщаѹвѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹвѣщамъ, ѹвѣщамь, ѹвѣщамѹвѣщатеѹвѣщавѣѹвѣщатаѹвѣщахъ, ѹвѣщахь, ѹвѣщахѹвѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹвѣщаѹвѣщахомъ, ѹвѣщахомь, ѹвѣщахом, ѹвѣщахмꙑѹвѣщастеѹвѣщашѧ, ѹвѣщашѫ, ѹвѣщаша, ѹвѣщаше, ѹвѣщахѫѹвѣщаховѣѹвѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹвѣщастеѹвѣщаахъ, ѹвѣщахъ, ѹвѣщаахь, ѹвѣщахь, ѹвѣщаах, ѹвѣщахѹвѣщааше, ѹвѣщашеѹвѣщааше, ѹвѣщашеѹвѣщаахомъ, ѹвѣщахомъ, ѹвѣщаахомь, ѹвѣщахомь, ѹвѣщаахом, ѹвѣщахомѹвѣщаашете, ѹвѣщашете, ѹвѣщаасте, ѹвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹвѣщаахѫ, ѹвѣщахѫ, ѹвѣщаахѹ, ѹвѣщахѹѹвѣщааховѣ, ѹвѣщаховѣѹвѣщаашета, ѹвѣщашета, ѹвѣщааста, ѹвѣщастаѹвѣщаашете, ѹвѣщашете, ѹвѣщаасте, ѹвѣщасте
ѹвѣщат -ѹвѣщаѭ -ѹвѣщаш св 1. Увещая, убедя, склоня раꙁбонц же ꙁѣло прблжівъше сꙙ къ мѣстѹ.  молꙙште свого старѣшнѫ копа прстѫпт сь н҄м ѹвѣштат не могошꙙ.  оставвъше го ѹстрьмшꙙ сꙙ на мѣсто С 37.29 на ѹтрꙗ же прѣдъсѣдъ магнъ. повелѣ првест стааго нсѭ. се помꙑслвъ. л да ѹвѣштаѭ отъврѣшт сꙙ хрстосова мене. л да мѫтъ го доньжде прведенъ бѫдетъ стꙑ кононъ С 46.19 онъ же отврꙿꙁъ ѹста своꙗ  рее тако. вьсѣьскꙑ прмꙑслвъше не могохомъ хъ ѹвѣштат. отъврѣшт сꙙ ха свого  бꙑт съ нам С 59.8—9 еша могль бꙑхь аꙁь вась ѹвѣштат крьстꙗномь бꙑт С 131.10 повелѣно т есть л ѹвѣштат л мѫт. аште не можеш ѹвѣштат то мѫ С 131.23—24, 24—25 обае ѹбо  вь темнцѫ мноꙁ отъ странꙑ прхождаахѫ. ѹвѣштат хотꙙште.  слꙑшꙙште хꙿ отъвѣтъ двьꙗхѫ сꙙ С 134.16 2. Умилостивя, успокоя  аще се ѹслꙑшано бѫдетъ ѹ гемона. мꙑ ѹвѣщаемъ і.  вꙑ бес пеал створмъ СК Мт 28.14 помꙑшлꙗѧ  боѧ сꙙ. да како въ отъаан прѣбꙑвъ. до конꙿца дшѫ своѭ погѹбтъ.  ꙗкоже на мноꙁѣ кажꙙ. молꙙ прпадаѧ. кланꙗѧ сꙙ. ѹвѣштат го не вьꙁможе. сътѫжвъ с стꙑ С 527. 14—15 текошꙙ къ прѣподобьнѹѹмѹ въ памꙙт. патрк҄ю еппѹ. ꙗкоже могѫштѹ ѹвѣштат правьднаꙿго.  прошень на дѣло првест С 561.12 Изч СК С Гр πείϑω ѹвѣштат Нвб увещая, увещавам ОА ВА ЕтМл БТР АР