Исторически речник
ѹбт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ѹбтѹбѭ, ѹбьѭ, ѹбѫ, ѹбьѫ, ѹбѧ, ѹбьѧ, ѹбю, ѹбьюѹбш, ѹбьш, ѹбешѹбтъ, ѹбьтъ, ѹбетъ, ѹбть, ѹбьть, ѹбеть, ѹбт, ѹбьт, ѹбетѹбмъ, ѹбьмъ, ѹбемъ, ѹбм, ѹбьмь, ѹбемь, ѹбьм, ѹбем, ѹбмо, ѹбьмо, ѹбемоѹбте, ѹбьте, ѹбете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ѹбѭтъ, ѹбьѭтъ, ѹбѫтъ, ѹбьѫтъ, ѹбѧтъ, ѹбьѧтъ, ѹбютъ, ѹбьютъ, ѹбѭть, ѹбьѭть, ѹбѫть, ѹбьѫть, ѹбѧть, ѹбьѧть, ѹбють, ѹбьють, ѹбѭт, ѹбьѭт, ѹбѫт, ѹбьѫт, ѹбѧт, ѹбьѧт, ѹбют, ѹбьютѹбвѣ, ѹбьвѣ, ѹбевѣѹбта, ѹбьта, ѹбетаѹбте, ѹбьте, ѹбетеѹб, ѹбѹб, ѹб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ѹбмъ, ѹбмъ, ѹбꙗмъ, ѹбѣмъ, ѹбамъ, ѹбмь, ѹбмь, ѹбꙗмь, ѹбѣмь, ѹбм, ѹбм, ѹбꙗм, ѹбѣмѹбте, ѹбꙗте, ѹбѣте, ѹбатеѹбвѣѹбтаѹбхъ, ѹбхь, ѹбхѹб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ѹбѹбхомъ, ѹбхомь, ѹбхом, ѹбхмꙑѹбстеѹбшѧ, ѹбшѫ, ѹбша, ѹбше, ѹбхѫѹбховѣѹбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ѹбстеѹбꙗахъ, ѹбаахъ, ѹбьꙗахъ, ѹбꙗхъ, ѹбахъ, ѹбьꙗхъ, ѹбꙗахь, ѹбаахь, ѹбьꙗахь, ѹбꙗхь, ѹбахь, ѹбьꙗхь, ѹбꙗах, ѹбаах, ѹбьꙗах, ѹбꙗх, ѹбах, ѹбьꙗх, ѹбьѧхъ, ѹбьѧхь, ѹбьѧхѹбꙗаше, ѹбьꙗаше, ѹбꙗше, ѹбьꙗше, ѹбьѧше, ѹбааше, ѹбашеѹбꙗаше, ѹбьꙗаше, ѹбꙗше, ѹбьꙗше, ѹбьѧше, ѹбааше, ѹбашеѹбꙗахомъ, ѹбьꙗахомъ, ѹбꙗхомъ, ѹбьꙗхомъ, ѹбꙗахомь, ѹбьꙗахомь, ѹбꙗхомь, ѹбьꙗхомь, ѹбꙗахом, ѹбьꙗахом, ѹбꙗхом, ѹбьꙗхом, ѹбьѧхомъ, ѹбьѧхомь, ѹбьѧхом, ѹбаахомъ, ѹбахомъ, ѹбаахомь, ѹбахомь, ѹбаахом, ѹбахомѹбꙗашете, ѹбьꙗашете, ѹбꙗшете, ѹбьꙗшете, ѹбꙗасте, ѹбьꙗасте, ѹбꙗсте, ѹбьꙗсте, ѹбьѧшете, ѹбьѧсте, ѹбаашете, ѹбашете, ѹбаасте, ѹбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ѹбꙗахѫ, ѹбьꙗахѫ, ѹбꙗхѫ, ѹбьꙗхѫ, ѹбꙗахѹ, ѹбьꙗахѹ, ѹбꙗхѹ, ѹбьꙗхѹ, ѹбьѧхѹ, ѹбьѧхѫ, ѹбаахѫ, ѹбахѫ, ѹбаахѹ, ѹбахѹѹбꙗаховѣ, ѹбьꙗаховѣ, ѹбꙗховѣ, ѹбьꙗховѣ, ѹбьѧховѣ, ѹбааховѣ, ѹбаховѣѹбꙗашета, ѹбьꙗашета, ѹбꙗшета, ѹбьꙗшета, ѹбꙗаста, ѹбьꙗаста, ѹбꙗста, ѹбьꙗста, ѹбьѧшета, ѹбьѧста, ѹбаашета, ѹбашета, ѹбааста, ѹбастаѹбꙗашете, ѹбьꙗашете, ѹбꙗшете, ѹбьꙗшете, ѹбꙗасте, ѹбьꙗасте, ѹбꙗсте, ѹбьꙗсте, ѹбьѧшете, ѹбьѧсте, ѹбаашете, ѹбашете, ѹбаасте, ѹбасте
ѹбт -ѹбьѭ -ѹбьш св 1. Убия, умъртвя, погубя рее мъ съ прѣданъ матъ бꙑт снъ лвскꙑ въ рѫцѣ лвкомъ.  ѹбѭтъ і  трет день въстанетъ М Мт 17.23 А. Срв.Мк 10.34 М, З, А;Лк 18.33 М З ꙇс же рее емѹ. еже не ѹбьеш. не прѣлюбꙑ сътворш не ѹкрадеш. не лъжесъвѣдѣтель бѫдеш М Мт 19.18 З, А. Срв.Мк 10.19 М, З;Лк 18.20 М З А люд твоѩ гі съмѣрішѩ. ї достоѣніе твое оꙁълобішѩ. въдовіцѩ і сіра ѹморшѩ. ї прішельца ѹбшѩ СП 98.6 магнъ кꙿто вовода вьꙁемъ власть отꙿ цѣсарьскааго повелѣнꙗ. спльн҄енъ гнѣва на крьстꙗнꙑ.  глꙙ. же да не отъвръжетъ сꙙ мене хрсостова. да ѹбнъ бѫдетъ С 45.20 Осъдя на смърт. архере же  старьц. ꙇ сьнемь вьсь. ꙇскаахѫ лъжа съвѣдѣтелѣ на са. ѣко да ѹбѭтъ і М Мт 26.59 З, А. Срв.Мк 14.55 М З 2. Бичувам, бия вьнемлѣте же отъ лвкъ. прѣдадѧтъ бо вꙑ на сонъмꙑ. ꙇ на съньмщхъ вашхъ ѹбѭтъ вꙑ М Мт 10.17 З 3. Унищожа, премахна, поразя прідѫ проѕ. ї гѫсѣніцѩ імъже не бѣ сла.  поѣсѩ вьсѫ травѫ ꙁемⷧѩ їхъ.  поѣсѩ вьсь плодъ ꙁемлѩ їхъ.  ѹб вьсѩ пръвѣньцѩ въ ꙁемі іхъ СП 104.36 4. Прич. мин. страд. като същ. a) ѹбнаꙗ ж ед a) ἡ ἀναιρεϑεῖσα Тази, която е убита же не тъьѭ гробѹ прѣдат ѹбьнꙑѧ тѣло. нъ  рѣьнꙑмъ водамъ.  ꙁвѣрьмъ  птцамъ беꙁ млост поврѣшт сьтвор С 522.3 b) ѹбн м мн οἱ φονευϑέντες Тези, които са убити кꙑ сць ꙁаконъ ѹбоцꙙ пѹштат.  же ѹбнꙑмъ жꙁнь датъ. того погѹбт С 398.7—8 льстьѭ ѹбт δολοφονέω Убия с измама аласур братѹ сѫщꙋ. кюрꙋ црѹ арменъскѹ. лъстѫ ѹбенъ бꙑстъ Е 38а 10 ѹбвъше пророкꙑ οἱ προφητοκτόνοι Тези, които са убили, избили пророците тоже тꙑ на ѹбн  въскрѣсвьшааго. пророкꙑ ѹбвъшꙙѧ рѫкꙑ острш С 339.3—4 ѹбт брата ἀδελφοκτονέω Убия брат си, извърша братоубийство не сце бо брата ѹбівъ канъ оскврьн ꙁемьѭ. н сце ѹтꙙжлъ ꙁемьѭ стлъпотворен споловъ С 485.8—9 ѹбт сѧ самъ ἀποκτείνω ἐμαυτόν Самоубия се глаахѫ же юде. еда сѧ самъ ѹбетъ. ѣко глтъ. ѣможе аꙁъ (пр)дѫ вꙑ не можете прт М Йо 8.22 З А ѹбнъ бꙑт φονοκτονέομαι Осквернен съм  пролішѩ кръвъ неповнꙑѭ. кръвъ сновъ своіхъ ї дъщерьреі. ѩже пожръшѩ стѹканънꙑмъ хананъскꙑмъ.  ѹбьена бꙑстъ ꙁемлѣ кръвьм.  осквръні сѩ вь дѣлѣхъ іхъ СП 105.38 М З А Б Е СП СЕ К С Гр ἀποκτείνω φονεύω ἀναιρέω ϑανατόω πατάσσω μαστιγόω ϑύω σφάττω ѹбіт Вж. при ѹбват Нвб