Исторически речник
трѹждат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трѹждат сѧтрѹждаѭ, трѹждаѫ, трѹждаѧ, трѹждаютрѹждаш, трѹждаеш, трѹждааштрѹждатъ, трѹждаетъ, трѹждаатъ, трѹждать, трѹждаеть, трѹждаать, трѹждат, трѹждает, трѹждааттрѹждамъ, трѹждаемъ, трѹждаамъ, трѹждамь, трѹждаемь, трѹждаамь, трѹждам, трѹждаем, трѹждаам, трѹждамо, трѹждаемо, трѹждаамотрѹждате, трѹждаете, трѹждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трѹждаѭтъ, трѹждаѫтъ, трѹждаѧтъ, трѹждаютъ, трѹждаѭть, трѹждаѫть, трѹждаѧть, трѹждають, трѹждаѭт, трѹждаѫт, трѹждаѧт, трѹждаюттрѹждавѣ, трѹждаевѣ, трѹждаавѣтрѹждата, трѹждаета, трѹждаататрѹждате, трѹждаете, трѹждаатетрѹждатрѹжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трѹждамъ, трѹждамь, трѹждамтрѹждатетрѹждавѣтрѹждататрѹждахъ, трѹждахь, трѹждахтрѹжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трѹждатрѹждахомъ, трѹждахомь, трѹждахом, трѹждахмꙑтрѹждастетрѹждашѧ, трѹждашѫ, трѹждаша, трѹждаше, трѹждахѫтрѹждаховѣтрѹждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трѹждастетрѹждаахъ, трѹждахъ, трѹждаахь, трѹждахь, трѹждаах, трѹждахтрѹждааше, трѹждашетрѹждааше, трѹждашетрѹждаахомъ, трѹждахомъ, трѹждаахомь, трѹждахомь, трѹждаахом, трѹждахомтрѹждаашете, трѹждашете, трѹждаасте, трѹждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трѹждаахѫ, трѹждахѫ, трѹждаахѹ, трѹждахѹтрѹждааховѣ, трѹждаховѣтрѹждаашета, трѹждашета, трѹждааста, трѹждастатрѹждаашете, трѹждашете, трѹждаасте, трѹждасте
трѹждат сѧ -трѹждаѭ сѧ -трѹждаш сѧ несв 1. Мъча се, измъчвам се кꙿто трѹждаѩ сѧ. ꙇ пррщѧ къ прстанщю семѹ не спаетꙿсѧ СЕ 83b 24 вѣдѫшт бѫд ꙗко аште прдеш то не маш мене вдѣт. да ѹбо не трѹжда сꙙ нъ пае трьп С 299.17  нꙑнꙗ пото сьндохомꙑ сꙙ вьс слꙑшатъ нѣто о крьстѣ ... потꙙште сꙙ трѹждаѭште сꙙ. прѣдъ сѫдꙗм многашꙿд. прѣдъстолꙗ съподобьꙗм С 431.11 2. Трудя се, работя ꙇ о одежд то сѧ пеете. съмотрте крнъ селънꙑхъ. како растѫтъ. не трѹждаѭтъ сѧ н прѧдѫтъ М Мт 6.28 З,А, СК. Срв. Лк 12.27 М З трѹждаѩ сѧ κοπιῶν Който се труди, работещ трѹждаѫщомѹ сѧ дѣлат(е)лю подобаетъ прѣжде отъ плода въкѹст Е 1а 6 3. Полагам духовни трудове в името на Бога, водя мъченически живот не тъьѭ же мьнѣ дꙿномѹ нъ  вьсѣмъ. же мене го рад трѹждаѭтъ сꙙ С 165.27 4. Прич. сег. деят. като същ. трѹждаѭще сѧ м мн a) οἱ χειμαζόμενοι, [οἱ] ἀγωνιζόμενοι Тези, които са подложени на изпитания, нещастия, несгоди дрѹꙁ же ... вь срѣдѫ страданꙗ отъвръгошꙙ сꙙ. ꙗкоже трѹждаѭшт сꙙ въ пѫнѣ.  брѣмена ꙗже мѣахѫ трьпѣнꙗ погѹбшꙙ С 85.25—26 b) οἱ κοπιῶντες Тези, които са измъчени прдѣте кь мънѣ въс трѹждаѭште сѧ. ꙇ обрѣменен. ꙇ аꙁъ покоѭ вꙑ М Мт 11.28 З,А, СК. Срв. СЕ 89b 12 c) [οἱ] ἀγωνιζόμενοι Тези, които са се посветили на Бога  хоштетъ богъ да с въ пльт на ѹвѣтъ.  ѹтврьжден крѣпꙙштмъ сꙙ вѣрꙑ рад.  трѹждаѭштмъ С 295.26 М З А СК Е СЕ С Р Гр κοπιάω σκύλλω πονέω συναγωνίζομαι χειμάζομαι ἀγωνίζομαι Нвб Вж. при трѹдт сѧ