Исторически речник
съетат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съетат сѧсъетаѭ, съетаѫ, съетаѧ, съетаюсъеташ, съетаеш, съетаашсъетатъ, съетаетъ, съетаатъ, съетать, съетаеть, съетаать, съетат, съетает, съетаатсъетамъ, съетаемъ, съетаамъ, съетамь, съетаемь, съетаамь, съетам, съетаем, съетаам, съетамо, съетаемо, съетаамосъетате, съетаете, съетаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съетаѭтъ, съетаѫтъ, съетаѧтъ, съетаютъ, съетаѭть, съетаѫть, съетаѧть, съетають, съетаѭт, съетаѫт, съетаѧт, съетаютсъетавѣ, съетаевѣ, съетаавѣсъетата, съетаета, съетаатасъетате, съетаете, съетаатесъетасъета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съетамъ, съетамь, съетамсъетатесъетавѣсъетатасъетахъ, съетахь, съетахсъета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съетасъетахомъ, съетахомь, съетахом, съетахмꙑсъетастесъеташѧ, съеташѫ, съеташа, съеташе, съетахѫсъетаховѣсъетаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съетастесъетаахъ, съетахъ, съетаахь, съетахь, съетаах, съетахсъетааше, съеташесъетааше, съеташесъетаахомъ, съетахомъ, съетаахомь, съетахомь, съетаахом, съетахомсъетаашете, съеташете, съетаасте, съетасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съетаахѫ, съетахѫ, съетаахѹ, съетахѹсъетааховѣ, съетаховѣсъетаашета, съеташета, съетааста, съетастасъетаашете, съеташете, съетаасте, съетасте
съетат сѧ -съетаѭ сѧ -съеташ сѧ св Съчетая се, свържа се, съединя се  братꙗ вьс не отъ дꙿного  дноѧ рожден. нъ отъ въсꙑн҄енꙗ дѹховьнааго. въ съвькѹпл҄ен же любьвьѭ сам сꙙ съетавъше С 84.22 Изч С Гр συναρμόζομαι Вж. при съетат Нвб