Исторически речник
съетат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съетатсъетаѭ, съетаѫ, съетаѧ, съетаюсъеташ, съетаеш, съетаашсъетатъ, съетаетъ, съетаатъ, съетать, съетаеть, съетаать, съетат, съетает, съетаатсъетамъ, съетаемъ, съетаамъ, съетамь, съетаемь, съетаамь, съетам, съетаем, съетаам, съетамо, съетаемо, съетаамосъетате, съетаете, съетаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съетаѭтъ, съетаѫтъ, съетаѧтъ, съетаютъ, съетаѭть, съетаѫть, съетаѧть, съетають, съетаѭт, съетаѫт, съетаѧт, съетаютсъетавѣ, съетаевѣ, съетаавѣсъетата, съетаета, съетаатасъетате, съетаете, съетаатесъетасъета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съетамъ, съетамь, съетамсъетатесъетавѣсъетатасъетахъ, съетахь, съетахсъета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съетасъетахомъ, съетахомь, съетахом, съетахмꙑсъетастесъеташѧ, съеташѫ, съеташа, съеташе, съетахѫсъетаховѣсъетаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съетастесъетаахъ, съетахъ, съетаахь, съетахь, съетаах, съетахсъетааше, съеташесъетааше, съеташесъетаахомъ, съетахомъ, съетаахомь, съетахомь, съетаахом, съетахомсъетаашете, съеташете, съетаасте, съетасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съетаахѫ, съетахѫ, съетаахѹ, съетахѹсъетааховѣ, съетаховѣсъетаашета, съеташета, съетааста, съетастасъетаашете, съеташете, съетаасте, съетасте
съетат -съетаѭ -съеташ несв св 1. Съчетавам, свързвам някого с другиго тѣмь же юже нѣсте дъва нъ една плътъ. еже (ѹ)ѹбо (!) бъ съета лвкъ да не раꙁлѫаатъ М Мт 19.6 ЗI, А. Срв. Мк 10.9 М З 2. Присъединявам, причислявам, обединявам не раꙁлѫ мꙿне отъ добрꙑхъ овець. пастꙑрю добръ. не съета мꙿне съ проклѧтꙑм СЕ 84b 19  то творѣахѫ вьс дрѹгъ по дрѹꙁѣ съетаѧ себе С 86.19 Изч М З А СЕ С Гр συζεύγνυμι συναριϑμέω συνάπτω Нвб съчетая, съчетавам ОА ВА ЕтМл БТР АР