Исторически речник
съпрѧтатII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпрѧтатсъпрѧтаѭ, съпрѧтаѫ, съпрѧтаѧ, съпрѧтаюсъпрѧташ, съпрѧтаеш, съпрѧтаашсъпрѧтатъ, съпрѧтаетъ, съпрѧтаатъ, съпрѧтать, съпрѧтаеть, съпрѧтаать, съпрѧтат, съпрѧтает, съпрѧтаатсъпрѧтамъ, съпрѧтаемъ, съпрѧтаамъ, съпрѧтамь, съпрѧтаемь, съпрѧтаамь, съпрѧтам, съпрѧтаем, съпрѧтаам, съпрѧтамо, съпрѧтаемо, съпрѧтаамосъпрѧтате, съпрѧтаете, съпрѧтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпрѧтаѭтъ, съпрѧтаѫтъ, съпрѧтаѧтъ, съпрѧтаютъ, съпрѧтаѭть, съпрѧтаѫть, съпрѧтаѧть, съпрѧтають, съпрѧтаѭт, съпрѧтаѫт, съпрѧтаѧт, съпрѧтаютсъпрѧтавѣ, съпрѧтаевѣ, съпрѧтаавѣсъпрѧтата, съпрѧтаета, съпрѧтаатасъпрѧтате, съпрѧтаете, съпрѧтаатесъпрѧтасъпрѧта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпрѧтамъ, съпрѧтамь, съпрѧтамсъпрѧтатесъпрѧтавѣсъпрѧтатасъпрѧтахъ, съпрѧтахь, съпрѧтахсъпрѧта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпрѧтасъпрѧтахомъ, съпрѧтахомь, съпрѧтахом, съпрѧтахмꙑсъпрѧтастесъпрѧташѧ, съпрѧташѫ, съпрѧташа, съпрѧташе, съпрѧтахѫсъпрѧтаховѣсъпрѧтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпрѧтастесъпрѧтаахъ, съпрѧтахъ, съпрѧтаахь, съпрѧтахь, съпрѧтаах, съпрѧтахсъпрѧтааше, съпрѧташесъпрѧтааше, съпрѧташесъпрѧтаахомъ, съпрѧтахомъ, съпрѧтаахомь, съпрѧтахомь, съпрѧтаахом, съпрѧтахомсъпрѧтаашете, съпрѧташете, съпрѧтаасте, съпрѧтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпрѧтаахѫ, съпрѧтахѫ, съпрѧтаахѹ, съпрѧтахѹсъпрѧтааховѣ, съпрѧтаховѣсъпрѧтаашета, съпрѧташета, съпрѧтааста, съпрѧтастасъпрѧтаашете, съпрѧташете, съпрѧтаасте, съпрѧтасте
съпрѧтат -съпрѧтаѭ -съпрѧташ несв св 1. Усмирявам, обуздавам, умирявам пршъдъ же господь мръ нашъ съпрꙙта сѫпротвънꙑхъ ловѣкъ скврънꙑ. мѫтꙙштꙙѧ жꙁн сеѧ сласт слано море.  пѣнънꙑѧ страст вльнꙑ С 352.14 море своѧ вльнꙑ съпрꙙтаѧ на шъств владꙑцѣ готовьꙗше сꙙ. а онѣхъ срьдьце ... ѹстꙑ пѣнꙗаше С 399.7 2. Премахвам, отстранявам прѣдаш рьц м вьса съдръжꙙштааго ... стьствѹ вьсемѹ владꙑкѫ. нъ да мѹ съпрꙙтаатъ беꙁѹме  наѹтъ. ꙗко аште не бꙑ нехѹльнъ не бꙑ прѣдалъ сꙙ С 412.8 хотѣхꙿ вашѫ сьпрꙙтат ꙁьлобь. нь лма же вꙑ не рате. нъ днае прѣбꙑвате въ сво ꙁьлоб. се аꙁъ самъ сꙙ прѣдаѭ С 413.23 3. Предпазвам, защитавам бꙑстъ намъ лоꙁа богоносьнаꙗ. ꙁно грѣховънꙑ нашъ. съпрꙙтаѭшт ꙗко сѣнь покоꙗ намъ даѭшт С 353.21 Изч С Гр ἀναστέλλω καταστέλλω сьпрꙙтат съпрꙙтат Вж. при съпрѧтатI Нвб