Исторически речник
съповѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съповѣдѣтсъповѣмь, съповѣдѣ, съповѣмсъповѣс, съповѣдешсъповѣстъ, съповѣ, съповѣдетъ, съповѣсть, съповѣдеть, съповѣдетсъповѣмъ, съповѣмь, съповѣме, съповѣмꙑ, съповѣмо, съповѣдемъ, съповѣдемь, съповѣдем, съповѣдемосъповѣсте, съповѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съповѣдѧтъ, съповѣдѫтъ, съповѣдѹтъ, съповѣдѧть, съповѣдѫть, съповѣдѹть, съповѣдѧт, съповѣдѫт, съповѣдѹтсъповѣвѣ, съповѣдевѣсъповѣста, съповѣдетасъповѣсте, съповѣдетесъповѣждь, съповѣждсъповѣждь, съповѣжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съповѣдмъ, съповѣдѣмъ, съповѣдмь, съповѣдѣмь, съповѣдм, съповѣдѣмсъповѣдте, съповѣдѣтесъповѣдвѣ, съповѣдѣвѣсъповѣдта, съповѣдѣтасъповѣдѣхъ, съповѣдохъ, съповѣдѣхь, съповѣдохь, съповѣдѣх, съповѣдохсъповѣдѣ, съповѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съповѣдѣ, съповѣдесъповѣдѣхомъ, съповѣдомъ, съповѣдѣхомь, съповѣдомь, съповѣдѣхом, съповѣдомсъповѣдѣсте, съповѣдостесъповѣдѣшѧ, съповѣдошѧ, съповѣдѣшѫ, съповѣдошѫ, съповѣдѣша, съповѣдоша, съповѣдѣше, съповѣдоше, съповѣдохѫсъповѣдѣховѣ, съповѣдоховѣсъповѣдѣсте, съповѣдосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съповѣдѣсте, съповѣдостесъповѣдѣахъ, съповѣдѣхъ, съповѣдѧахъ, съповѣдѧхъ, съповѣдѣахь, съповѣдѣхь, съповѣдѧахь, съповѣдѧхь, съповѣдѣах, съповѣдѣх, съповѣдѧах, съповѣдѧхсъповѣдѣаше, съповѣдѣше, съповѣдѧаше, съповѣдѧшесъповѣдѣаше, съповѣдѣше, съповѣдѧаше, съповѣдѧшесъповѣдѣахомъ, съповѣдѣхомъ, съповѣдѧахомъ, съповѣдѧхомъ, съповѣдѣахомь, съповѣдѣхомь, съповѣдѧахомь, съповѣдѧхомь, съповѣдѣахом, съповѣдѣхом, съповѣдѧахом, съповѣдѧхомсъповѣдѣашете, съповѣдѣшете, съповѣдѣасте, съповѣдѣсте, съповѣдѧасте, съповѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съповѣдѣахѫ, съповѣдѣхѫ, съповѣдѣахѹ, съповѣдѣхѹ, съповѣдѧахѹ, съповѣдѧхѹсъповѣдѣаховѣ, съповѣдѣховѣ, съповѣдѧаховѣ, съповѣдѧховѣсъповѣдѣашета, съповѣдѣшета, съповѣдѣаста, съповѣдѣста, съповѣдѧаста, съповѣдѧстасъповѣдѣашете, съповѣдѣшете, съповѣдѣасте, съповѣдѣсте, съповѣдѧасте, съповѣдѧсте
съповѣдѣт -съповѣмь -съповѣс св съповѣдѣ -съповѣс 1. Опиша, покажа, разкрия нещо како л съповѣдѣ ѧже пр насъ вѣньцꙙ сплете себѣ сльꙁънꙑмъ тоенмъ С 274. 16 проповѣдаетꙿ сьмрьтъ. акꙑ мрьтва сьповѣдѣ. нъ дѣлесꙑ ставьꙗѭ сꙙ С 508.19 не доволно м бѫдетꙿ врѣмѧ. да всѣ съповѣдѣ. беꙁаконꙿнаѣ дѣла  вещ Р II 3.13—14 2. Разкажа за някого [нещо], изложа  кто стъ довьленъ словесꙑ сповѣдат. того добьст  трѹдꙑ. ѧже сътвор тѹ сѣдꙙ. обае то понѣ мало отъ наꙙтъкъ съповѣмъ блаженааго сего. благоꙁвол҄енꙗ С 274.5 Изч СП С Р Гр τίϑημι διηγέομαι ἀκούω сьповѣдѣт Вж. при съповѣдат Нвб