Исторически речник
съповѣдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съповѣдатсъповѣдаѭ, съповѣдаѫ, съповѣдаѧ, съповѣдаюсъповѣдаш, съповѣдаеш, съповѣдаашсъповѣдатъ, съповѣдаетъ, съповѣдаатъ, съповѣдать, съповѣдаеть, съповѣдаать, съповѣдат, съповѣдает, съповѣдаатсъповѣдамъ, съповѣдаемъ, съповѣдаамъ, съповѣдамь, съповѣдаемь, съповѣдаамь, съповѣдам, съповѣдаем, съповѣдаам, съповѣдамо, съповѣдаемо, съповѣдаамосъповѣдате, съповѣдаете, съповѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съповѣдаѭтъ, съповѣдаѫтъ, съповѣдаѧтъ, съповѣдаютъ, съповѣдаѭть, съповѣдаѫть, съповѣдаѧть, съповѣдають, съповѣдаѭт, съповѣдаѫт, съповѣдаѧт, съповѣдаютсъповѣдавѣ, съповѣдаевѣ, съповѣдаавѣсъповѣдата, съповѣдаета, съповѣдаатасъповѣдате, съповѣдаете, съповѣдаатесъповѣдасъповѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съповѣдамъ, съповѣдамь, съповѣдамсъповѣдатесъповѣдавѣсъповѣдатасъповѣдахъ, съповѣдахь, съповѣдахсъповѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съповѣдасъповѣдахомъ, съповѣдахомь, съповѣдахом, съповѣдахмꙑсъповѣдастесъповѣдашѧ, съповѣдашѫ, съповѣдаша, съповѣдаше, съповѣдахѫсъповѣдаховѣсъповѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съповѣдастесъповѣдаахъ, съповѣдахъ, съповѣдаахь, съповѣдахь, съповѣдаах, съповѣдахсъповѣдааше, съповѣдашесъповѣдааше, съповѣдашесъповѣдаахомъ, съповѣдахомъ, съповѣдаахомь, съповѣдахомь, съповѣдаахом, съповѣдахомсъповѣдаашете, съповѣдашете, съповѣдаасте, съповѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съповѣдаахѫ, съповѣдахѫ, съповѣдаахѹ, съповѣдахѹсъповѣдааховѣ, съповѣдаховѣсъповѣдаашета, съповѣдашета, съповѣдааста, съповѣдастасъповѣдаашете, съповѣдашете, съповѣдаасте, съповѣдасте
съповѣдат -съповѣдаѭ -съповѣдаш несв св 1. Разказвам, казвам, съобщавам оно же отъ пеал не могѫшт сповѣдат. съповѣдашꙙ же бѣшꙙ сь н҄еѭ пршьл С 44.9  пршъдъ съ корабьмъ блꙁъ воводꙑ.  съповѣдавъше мѹ вьса ꙗже слꙑшавъше отъ стааго савна С 152.11 ходвъш же  вдѣвъш достоновѣрьн отьц. т съповѣдашꙙ намъ ѹспѣха рад С 168.20  сърѣтꙿша цѣсара съповѣдаста мѹ вьсе же о свꙙтѣѣмь сак҄ С 198.24 вьлѣꙁъша же въ тьмнцѫ раꙁдрѣшста аб сѫштꙙѧ тѹ братѭ. ѧ нарѫшта. бꙑвъше же ꙗвьн съповѣдаѭшта С 212.9 двьно ѹдо т мамъ съповѣдат флеа С 224.21 въꙁꙿбънѫста  съповѣдаста дрѹгъ дрѹгѹ сьна того вдѣн С 536.16 сьповѣда мъ вьса бꙑвъшаꙗ С 538.11  аще хощеш ѣко на срѣдѫ ꙁвест  всѣ съповѣдат. не доволно м бѫдетꙿ врѣмѧ Р II 3.11 2. Описвам, излагам  се отъ многааго мало събравъ. псаню прѣдахъ. оставвъ съповѣдат.  же о вѣрѣ го трѹдꙑ С 301.26 слꙑшꙙ бо еуагг҄елста съповѣдаѭшта. ꙗже вь ван бꙑшꙙ хрстосомъ дѣлеса. о смокв С 343.15 3. Показвам, посочвам, изтъквам  помꙑ  въ свꙙтꙑ градꙿ прведе къ блаженкѹ л архепскѹпѹ  добротꙑ того съповѣдавъ. молꙗаше поставт  попа С 286.2  нѣм оскврьнвъ сꙙ большм того грѣхꙑ. онъ же то слꙑшавъ опеал сꙙ ꙁѣло.  молтъ го по вьрꙙжденю м (!). съповѣдат прѣльсть вьсѫ сотоннѫ С 525.8 Предсказвам. т тако алеѯандръ помлъа. пакꙑ же онѣмъ молꙙште сꙙ мѹ. ономѹ глагол҄ѫштѹ мѹ. тако ѹставхомъ  ѹстръмхомъ.  много облаѧ хъ.  о бѫдѫштхъ съповѣдаѧ мъ С 130.25 въставъ цѣлова хъ о прѣславьнѣѣмь ѹдес. съповѣдавъшемъ же мъ же сꙙ мъ събꙑ С 39.27 С Р Гр διηγέομαι ἀπαγγέλλω ἀναγγέλλω ἀνατίϑεμαι ὑφηγέομαι γνωρίζω сьповѣдат Нвб Срв [из]повядвам, [из]повядам ОА ВА НГер ЕтМл БТР РБЕ