Исторически речник
съплѣтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съплѣтатсъплѣтаѭ, съплѣтаѫ, съплѣтаѧ, съплѣтаюсъплѣташ, съплѣтаеш, съплѣтаашсъплѣтатъ, съплѣтаетъ, съплѣтаатъ, съплѣтать, съплѣтаеть, съплѣтаать, съплѣтат, съплѣтает, съплѣтаатсъплѣтамъ, съплѣтаемъ, съплѣтаамъ, съплѣтамь, съплѣтаемь, съплѣтаамь, съплѣтам, съплѣтаем, съплѣтаам, съплѣтамо, съплѣтаемо, съплѣтаамосъплѣтате, съплѣтаете, съплѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съплѣтаѭтъ, съплѣтаѫтъ, съплѣтаѧтъ, съплѣтаютъ, съплѣтаѭть, съплѣтаѫть, съплѣтаѧть, съплѣтають, съплѣтаѭт, съплѣтаѫт, съплѣтаѧт, съплѣтаютсъплѣтавѣ, съплѣтаевѣ, съплѣтаавѣсъплѣтата, съплѣтаета, съплѣтаатасъплѣтате, съплѣтаете, съплѣтаатесъплѣтасъплѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съплѣтамъ, съплѣтамь, съплѣтамсъплѣтатесъплѣтавѣсъплѣтатасъплѣтахъ, съплѣтахь, съплѣтахсъплѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съплѣтасъплѣтахомъ, съплѣтахомь, съплѣтахом, съплѣтахмꙑсъплѣтастесъплѣташѧ, съплѣташѫ, съплѣташа, съплѣташе, съплѣтахѫсъплѣтаховѣсъплѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съплѣтастесъплѣтаахъ, съплѣтахъ, съплѣтаахь, съплѣтахь, съплѣтаах, съплѣтахсъплѣтааше, съплѣташесъплѣтааше, съплѣташесъплѣтаахомъ, съплѣтахомъ, съплѣтаахомь, съплѣтахомь, съплѣтаахом, съплѣтахомсъплѣтаашете, съплѣташете, съплѣтаасте, съплѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съплѣтаахѫ, съплѣтахѫ, съплѣтаахѹ, съплѣтахѹсъплѣтааховѣ, съплѣтаховѣсъплѣтаашета, съплѣташета, съплѣтааста, съплѣтастасъплѣтаашете, съплѣташете, съплѣтаасте, съплѣтасте
съплѣтат -съплѣтаѭ -съплѣташ несв 1. Свързвам, съединявам, сплитам заедно [образно] сіце бо съплѣтаетъ. съмꙑслꙑ нашѧ. ꙇ творітъ вьсѧ нꙑ. да бѫдемꙶъ тѣло едіно. понеже вьсі. отъ едіного тѣла прмлемъ К 9b 6 Срв. С423.26 2. Прен. Правя, създавам сплетни, измами и под ѹста твоѣ ѹмьножішѩ ꙁълобѫ. ї ѩꙁꙑкъ твоі съплѣтааше лъщеньѣ СП 49.19 бо въ срдці беꙁаконнъе дѣлаете на ꙁемлі. неправьдѫ рѫкꙑ вашѩ съплѣтаѭтъ СП 57.3 Изч СП К С Гр συμπλέκω περιπλέκω Вж. при съплтат Нвб