Исторически речник
съплтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съплтатсъплтаѭ, съплтаѫ, съплтаѧ, съплтаюсъплташ, съплтаеш, съплтаашсъплтатъ, съплтаетъ, съплтаатъ, съплтать, съплтаеть, съплтаать, съплтат, съплтает, съплтаатсъплтамъ, съплтаемъ, съплтаамъ, съплтамь, съплтаемь, съплтаамь, съплтам, съплтаем, съплтаам, съплтамо, съплтаемо, съплтаамосъплтате, съплтаете, съплтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съплтаѭтъ, съплтаѫтъ, съплтаѧтъ, съплтаютъ, съплтаѭть, съплтаѫть, съплтаѧть, съплтають, съплтаѭт, съплтаѫт, съплтаѧт, съплтаютсъплтавѣ, съплтаевѣ, съплтаавѣсъплтата, съплтаета, съплтаатасъплтате, съплтаете, съплтаатесъплтасъплта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съплтамъ, съплтамь, съплтамсъплтатесъплтавѣсъплтатасъплтахъ, съплтахь, съплтахсъплта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съплтасъплтахомъ, съплтахомь, съплтахом, съплтахмꙑсъплтастесъплташѧ, съплташѫ, съплташа, съплташе, съплтахѫсъплтаховѣсъплтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съплтастесъплтаахъ, съплтахъ, съплтаахь, съплтахь, съплтаах, съплтахсъплтааше, съплташесъплтааше, съплташесъплтаахомъ, съплтахомъ, съплтаахомь, съплтахомь, съплтаахом, съплтахомсъплтаашете, съплташете, съплтаасте, съплтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съплтаахѫ, съплтахѫ, съплтаахѹ, съплтахѹсъплтааховѣ, съплтаховѣсъплтаашета, съплташета, съплтааста, съплтастасъплтаашете, съплташете, съплтаасте, съплтасте
съплтат -съплтаѭ -съплташ несв Сплитам, изработвам нещо с плетене, изплитам вѣнець славѣ отцѹ. же раꙁлънꙑхъ свѣтъ сповѣданю нашемѹ. съплтамъ на благѫ вон҄ѫ отьцѹ С 143.12 Изч С Нвб сплитам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА