Исторически речник
съпаст сѧII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпаст сѧсъпасѫ, съпасѹсъпасешсъпасетъ, съпасеть, съпасетсъпасемъ, съпасемь, съпасем, съпасемосъпасете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпасѫтъ, съпасѹтъ, съпасѫть, съпасѹть, съпасѫт, съпасѹтсъпасевѣсъпасетасъпасетесъпассъпас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпасѣмъ, съпасѣмь, съпасѣмсъпасѣтесъпасѣвѣсъпасѣтасъпасохъ, съпасохь, съпасохсъпасе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпасесъпасохомъ, съпасохомь, съпасохом, съпасохмꙑсъпасостесъпасошѧ, съпасошѫ, съпасоша, съпасоше, съпасохѫсъпасоховѣсъпасоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпасостесъпасѣахъ, съпасѣхъ, съпасѣахь, съпасѣхь, съпасѣах, съпасѣх, съпасѧхъ, съпасѧхь, съпасѧхсъпасѣаше, съпасѣше, съпасѧшесъпасѣаше, съпасѣше, съпасѧшесъпасѣахомъ, съпасѣхомъ, съпасѣахомь, съпасѣхомь, съпасѣахом, съпасѣхом, съпасѧхомъ, съпасѧхомь, съпасѧхомсъпасѣашете, съпасѣшете, съпасѣасте, съпасѣсте, съпасѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпасѣахѫ, съпасѣхѫ, съпасѣахѹ, съпасѣхѹ, съпасѧхѹсъпасѣаховѣ, съпасѣховѣ, съпасѧховѣсъпасѣашета, съпасѣшета, съпасѣаста, съпасѣста, съпасѧстасъпасѣашете, съпасѣшете, съпасѣасте, съпасѣсте, съпасѧсте
съпаст сѧ -съпасѫ сѧ -съпасеш сѧ св 1. Спася се от опасност, заплаха съпас сѧ самъ. ꙇ сънд съ крста М Мк 15.30 З А СК не спетъ сѩ црь многѫ слѫ.  сполнъ не спетъ сѩ множьствомь крѣпост своеѩ СП 32. 16 хвалѩ пріꙁовѫ гѣ  отъ врагъ моіхъ спсѫ сѩ СП 17.4 2. Спася се, постигна духовно спасение помоѕ м гі ї спѫ сѩ СП 118.117 Срв. СЕ85а 17 РVII 4.34 3. В християнството — спася се, избавя се от греха и постигна вечен живот прѣтръпѣвꙑ же до коньца тъ спст сѧ М Мт 24.13 ЗI, А, СК. Срв. С 71.1 блнъ бъ. хотѧ да вꙿс лц спасѫтъ сѧ. ꙇ въ раꙁѹмъ ꙇстнънꙑ прдѫтъ СЕ 96b 3 ѹвѣждъ богꙑ  съпас сѧ.  аꙁъ повел҄ѫ враемъ цѣлт тꙙ С 115.3 отъвръже сꙙ потрѣбъ мръскꙑхъ. осмааго на десꙙте своѧ връстꙑ лѣта.  прмъ десꙙторо братѧ хотꙙштꙙѧ сꙙ съпаст. моностꙑръ сътвор тѹ С 279.16  слꙑша гласъ глагол҄ѫштъ отъ свѣта того. аште хоштеш съпаст сꙙ. то въслѣдѹ свѣта сего С 282.30 хощеш да б  еднъ к(ъ) погъбꙿнѫлъ. нъ да вꙿс спсѫтꙿ сѧ  вь раꙁѹмъ стнъ прдѫтъ Р VII 4.3 М З А СК СП СЕ С Р Гр σῴζω ἐμαυτόν σῴζομαι Вж. при съпастII Нвб