Исторически речник
съпастII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпастсъпасѫ, съпасѹсъпасешсъпасетъ, съпасеть, съпасетсъпасемъ, съпасемь, съпасем, съпасемосъпасете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпасѫтъ, съпасѹтъ, съпасѫть, съпасѹть, съпасѫт, съпасѹтсъпасевѣсъпасетасъпасетесъпассъпас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпасѣмъ, съпасѣмь, съпасѣмсъпасѣтесъпасѣвѣсъпасѣтасъпасохъ, съпасохь, съпасохсъпасе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпасесъпасохомъ, съпасохомь, съпасохом, съпасохмꙑсъпасостесъпасошѧ, съпасошѫ, съпасоша, съпасоше, съпасохѫсъпасоховѣсъпасоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпасостесъпасѣахъ, съпасѣхъ, съпасѣахь, съпасѣхь, съпасѣах, съпасѣх, съпасѧхъ, съпасѧхь, съпасѧхсъпасѣаше, съпасѣше, съпасѧшесъпасѣаше, съпасѣше, съпасѧшесъпасѣахомъ, съпасѣхомъ, съпасѣахомь, съпасѣхомь, съпасѣахом, съпасѣхом, съпасѧхомъ, съпасѧхомь, съпасѧхомсъпасѣашете, съпасѣшете, съпасѣасте, съпасѣсте, съпасѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпасѣахѫ, съпасѣхѫ, съпасѣахѹ, съпасѣхѹ, съпасѧхѹсъпасѣаховѣ, съпасѣховѣ, съпасѧховѣсъпасѣашета, съпасѣшета, съпасѣаста, съпасѣста, съпасѧстасъпасѣашете, съпасѣшете, съпасѣасте, съпасѣсте, съпасѧсте
съпаст -съпасѫ -съпасеш св 1. Спася; избавя от опасност, заплаха мене моего рад прѣтръпѣвꙑ же до коньца сь спнъ бѫдетъ М Мт 10.22 З А вдѧ же вѣтрꙑ крѣпькꙑ ѹбоѣ сѧ. ꙇ наенъ ѹтапат воꙁъп глѧ. г спс мѧ М Мт 14.30 З А СК ꙇнꙑ спсе себе л не можетъ спст М Мт 27.42 З А СК остан да вдмъ. аще прдетъ лѣ спстъ его М Мт 27.49 З А СК оте спс мѧ отъ годнꙑ сеѩ М Йо 12.27 З А СК Б спі мѩ отъ ѹстъ лъвовъ. і отъ рогъ інорожъ съмѣренъе мое СП 21.22 ꙁбав мѩ отъ творѩщхъ беꙁаконенье.  отъ мѫжь крьвъ спі мѩ СП 58.3  спе ѩ ꙁдрѫкꙑ ненавідѩщіхъ. ї ꙁбаві ѩ іꙁдрѫкъ врагъ СП 105.10 съпасꙑ еклѫ отъ огн҄ѣ.  отꙿ поꙁоршта.  отъ ꙁвѣр С 179.10 2. В християнството за Бог — спася, избавя от греха, осигуря вечен живот родіт же сна.  нарееші мѧ емѹ съ. тъ бо спсетъ люді своѩ отъ грѣхъ хъ А Мт 1.21 СК ꙇ сп гі рабꙑ своѩ СЕ 5b 19 ꙁастѫп сп помлѹ. съхран нꙑ бже твоеѭ благодѣтѭ СЕ 61а 23 на се бо  сънде спст хотѧ. родъ ль СЕ 86а 12 мат бѹ благолⷭ҇овленаѣ. ѹблаж дшѫ моѫ ...  ада спасеш мѧ ТФ А 16 прѣданъ бо ісъ. ꙇ вьселенѫѭ вьсѫ съпаслъ естъ К 3b 40 не прде снъ ловѣьскꙑ погѹбтъ нъ въꙁскатъ  съпастъ погꙑбьше С 346.28 помоꙃ м г бе мо.  сп мѧ по мсⷧ҇т твое Р VII 4.32 3. Излекувам, изцеря някого от болест глаше бо вь себѣ. аще токмо пркоснѫ сѧ рꙁꙑ его спсна бѫдѫ М Мт 9.21 З А СК ꙇ молѣше  мъного глѧ. ѣко дъшт моѣ на коньнѣ естъ. да пршедъ въꙁлож на нѭ рѫцѣ. да спсна бѫдетъ  ожветъ М Мк 5.23 З глаше бо. ѣко аште пркоснѫ сѧ понѣ(нѣ) рꙁѣ (е)го спсна бѫдѫ М Мк 5.28 З А СК У дъшт вѣра твоѣ спстѧ М Мк 5.34 З А СК У г аште ѹсъпе спснъ бѫдетъ М Йо 11.12 З А СК Н сътънкѹ же етерѹ рабъ болѧ ꙁълѣ ѹмрааше ... слꙑшавъ же о сѣ. посъла къ немѹ старъцѧ юдескꙑ. молѧ  да пршедъ спстъ раба его М Лк 7.3 З А СК помлѹ ка сего. вьпѭщааго дъноѭ ... прѣстаа брце помлѹ. ꙇ сп раба бжѣ сего СЕ 36b 14 М З А СК Б Н У СП СЕ ТФ К С Р Х РН1 Гр σῴζω διασῴζω Нвб спася [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР ДА Срв Спасикамен МИ ВП,ТО