Исторически речник
сънѧт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънѧт сѧсъньмѫ, сънъмѫ, сънмѫ, съньмѹ, сънъмѹ, сънмѹсъньмеш, сънъмеш, сънмешсъньметъ, сънъметъ, сънметъ, съньметь, сънъметь, сънметь, съньмет, сънъмет, сънметсъньмемъ, сънъмемъ, сънмемъ, съньмемь, сънъмемь, сънмемь, съньмем, сънъмем, сънмем, съньмемо, сънъмемо, сънмемосъньмете, сънъмете, сънмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съньмѫтъ, сънъмѫтъ, сънмѫтъ, съньмѹтъ, сънъмѹтъ, сънмѹтъ, съньмѫть, сънъмѫть, сънмѫть, съньмѹть, сънъмѹть, сънмѹть, съньмѫт, сънъмѫт, сънмѫт, съньмѹт, сънъмѹт, сънмѹтсъньмевѣ, сънъмевѣ, сънмевѣсъньмета, сънъмета, сънметасъньмете, сънъмете, сънметесъньм, сънъмсъньм, сънъм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съньмѣмъ, сънъмѣмъ, съньмѣмь, сънъмѣмь, съньмѣм, сънъмѣмсъньмѣте, сънъмѣтесъньмѣвѣ, сънъмѣвѣсъньмѣта, сънъмѣтасънѧхъ, сънѧсъ, сънѧхь, сънѧсь, сънѧхсънѧ, сънѧтъ, сънѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънѧ, сънѧтъ, сънѧтьсънѧсомъ, сънѧхомъ, сънѧсомь, сънѧхомь, сънѧхом, сънѧхмꙑсънѧстесънѧшѧ, сънѧсѧ, сънѧшѫ, сънѧша, сънѧше, сънѧхѫсънѧсовѣ, сънѧховѣсънѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънѧсте*съньмѣахъ*съньмѣаше*съньмѣаше*съньмѣахомъ*съньмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съньмѣахѫ*съньмѣаховѣ*съньмѣашета*съньмѣашете
сънѧт сѧ -съньмѫ сѧ -съньмеш сѧ св 1. Срещна се с някого в бой, вляза в сражение млꙋѭ побѣжденааго.  хоштѫ сьнꙙт сꙙ съ борѫштмъ С 247.24 2. За мнозина, множество — съберем се, струпаме се на едно място егда сънъмѫтъ сѩ людье вькѹпѣ.  црі работаті гю СП 101.23 нꙑнѣ мꙑ сънѧсомъ сѧ вꙿс въ кѹпѣ. вдѣт красънѫѭ схъ. ꙇ нестьлѣнънꙑхъ бракъ красотѫ СЕ 87b 26 деже їѡсфъ  нкодмъ. не тѹ л сьнꙙшꙙ сꙙ.  вьс бож аггелъ народ С 458.12 3. За жена и мъж — съберем се, заживеем заедно като съпрузи схво же родство сіце бъⷭ҇і. обрѫенѣ бъвьші матері его марі. осіфові. прѣжде даже не сьнѧсте сѧ. обрѣте сѧ мѫщі въ рѣвѣ ҇ѿ дха ста А Мт 1.18 СК Б А СК Б СП СЕ С Гр συνάγομαι ἐπισυνάγομαι συντρέχω συλλάμβανομαι συνέρχομαι сьнѧт сѧ Вж. при сънѧт Нвб