Исторически речник
сънѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънѧтсъньмѫ, сънъмѫ, сънмѫ, съньмѹ, сънъмѹ, сънмѹсъньмеш, сънъмеш, сънмешсъньметъ, сънъметъ, сънметъ, съньметь, сънъметь, сънметь, съньмет, сънъмет, сънметсъньмемъ, сънъмемъ, сънмемъ, съньмемь, сънъмемь, сънмемь, съньмем, сънъмем, сънмем, съньмемо, сънъмемо, сънмемосъньмете, сънъмете, сънмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съньмѫтъ, сънъмѫтъ, сънмѫтъ, съньмѹтъ, сънъмѹтъ, сънмѹтъ, съньмѫть, сънъмѫть, сънмѫть, съньмѹть, сънъмѹть, сънмѹть, съньмѫт, сънъмѫт, сънмѫт, съньмѹт, сънъмѹт, сънмѹтсъньмевѣ, сънъмевѣ, сънмевѣсъньмета, сънъмета, сънметасъньмете, сънъмете, сънметесъньм, сънъмсъньм, сънъм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съньмѣмъ, сънъмѣмъ, съньмѣмь, сънъмѣмь, съньмѣм, сънъмѣмсъньмѣте, сънъмѣтесъньмѣвѣ, сънъмѣвѣсъньмѣта, сънъмѣтасънѧхъ, сънѧсъ, сънѧхь, сънѧсь, сънѧхсънѧ, сънѧтъ, сънѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънѧ, сънѧтъ, сънѧтьсънѧсомъ, сънѧхомъ, сънѧсомь, сънѧхомь, сънѧхом, сънѧхмꙑсънѧстесънѧшѧ, сънѧсѧ, сънѧшѫ, сънѧша, сънѧше, сънѧхѫсънѧсовѣ, сънѧховѣсънѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънѧсте*съньмѣахъ*съньмѣаше*съньмѣаше*съньмѣахомъ*съньмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съньмѣахѫ*съньмѣаховѣ*съньмѣашета*съньмѣашете
сънѧт -съньмѫ -съньмеш св 1. Снема, сваля не дѣте да вдмъ. аште прдетъ лѣ сънѧтъ его М Мк 15.36 З ꙇ сънемъ е обтъ е плаштанцеѭ. ꙇ полож е въ гробѣ сѣенѣ М Лк 23.53 З  сънемъше съ дрѣва блаженааго кодрата. въврьгошꙙ  вь темнцѫ С 111.3 повелѣ же анупатъ сънемъше ꙗ прѣдат сѣьцамъ С 114.14 многѹ же асѹ прѣбꙑвъшѹ.  огню нкакоже пркоснѫвъшѹ сꙙ мъ. повелѣ анупатъ сънемъше  отъ сковрадꙑ ... меемъ главѫ мѹ отъсѣшт С 118.29 пршъдъ же на гольгоно мѣсто. сънꙙтъ бога въ пльт отъ дрѣва.  полагатꙿ на ꙁем въ пльт бога нага С 455.30 2. Съблека, махна от себе си моⷧ егꙿда сънѧт кѹкѹль СЕ 100а 8 а се женамъ кѹкѹлю сънѧт СЕ 100а 25 Образно. остхъ дѹшѫ отъ невѣрьствꙗ. сьнꙙхъ с распьрьнѫѭ вѣдь С 511.15 М З СЕ С Гр καϑαιρέω κατάγω καταφέρω αἴρω ἀποδύομαι сънꙙт сьнꙙт Нвб снема [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР