Исторически речник
сънт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънт сѧсъндѫ, съндѹсъндешсъндетъ, съндеть, съндетсъндемъ, съндемь, съндем, съндемосъндете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съндѫтъ, съндѹтъ, съндѫть, съндѹть, съндѫт, съндѹтсъндевѣсъндетасъндетесъндсънд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съндѣмъ, съндѣмь, съндѣмсъндѣтесъндѣвѣсъндѣтасъндъ, съндохъ, съндь, съндохь, съндохсънде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съндесъндомъ, съндохомъ, съндомь, съндохомь, съндохом, съндохмꙑсъндете, съндостесъндѫ, съндошѧ, съндошѫ, съндоша, съндоше, съндохѫсъндовѣ, съндоховѣсъндета, съндоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съндете, съндестесъндѣахъ, съндѣхъ, съндѣахь, съндѣхь, съндѣах, съндѣх, съндѧхъ, съндѧхь, съндѧхсъндѣаше, съндѣше, съндѧшесъндѣаше, съндѣше, съндѧшесъндѣахомъ, съндѣхомъ, съндѣахомь, съндѣхомь, съндѣахом, съндѣхом, съндѧхомъ, съндѧхомь, съндѧхомсъндѣашете, съндѣшете, съндѣасте, съндѣсте, съндѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съндѣахѫ, съндѣхѫ, съндѣахѹ, съндѣхѹ, съндѧхѹсъндѣаховѣ, съндѣховѣ, съндѧховѣсъндѣашета, съндѣшете, съндѣаста, съндѣста, съндѧстасъндѣашете, съндѣшете, съндѣасте, съндѣсте, съндѧсте
сънт сѧ -съндѫ сѧ -съндеш сѧ св 1. За мнозина — съберем се заедно, на едно място, стечем се ꙇ вѣсѧ са къ архереов. ꙇ съндѫ сѧ къ немѹ въс архере ꙇ старьц  кънжънц М Мк 14.53 З вьс бо съшедъше сꙙ попове же  клрц. облаш же  рънорꙁьц.  гѹмен сътворшꙙ праꙁдьнкъ велкъ С 219.19 ѹтрѹ же бꙑвъшѹ вьс сьндошꙙ сꙙ крьштен С 236.7 Дойдем, пристигнем заедно. ѣко се црі ꙁемн собьрашѩ сѩ. сънідѫ сѩ въкѹпѣ СП 47.5 гі бже клюбꙿе. плодꙑ ѩже ес далъ намъ. ꙇхъже съндошѧ сѧ раб тво жѧтъ СЕ 12b 25  ведом къ пакостьнкомъ сего ѱалма глаголаахѫ.  вьс сьндошꙙ сꙙ вдѣтъ С 73.17 2. Прич. мин. деят. като същ. съшьдъше сѧ м мн οἱ συνελϑόντες Тези, които са дошли на едно място; събралите се. даждъ мръ народѹ. прм потꙑ съшъдъшмъ сꙙ. прм града молꙙштꙙ сꙙ тво прьст С 512.28—29 3. Срещна се с някого в бой, вляза в сражение л кꙑ цсръ дꙑ къ номѹ цсрю. сънт сѧ на брань. не сѣдъ л прѣжде. съвѣштаваатъ аште слънъ естъ. съ десѧтѭ тꙑсѫштъ сърѣст грѧдѫштааго. съ дъвѣма десѧтъма (тъ)тꙑсѫштама на нь М Лк 14.31 З деш бо на рать  сьндеш сꙙ.  не въꙁможеш стат протвѫ врагомъ свомъ С 195.10 нарее дьнь вь ньже сьндетъ сꙙ сь ратьнкꙑ. съшедъшꙋ же сꙙ мѹ не може стат протвѫ ратнкомъ С 196.12 М З СП СЕ С Гр συνέρχομαι ἔρχομαι συνάπτω συμβάλλω съніт сѩ сьнт сꙙ Вж. при сънт Нвб