Исторически речник
съмѫтт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмѫтт сѧсъмѫщѫ, съмѫщѹсъмѫтшсъмѫттъ, съмѫтть, съмѫттсъмѫтмъ, съмѫтмь, съмѫтм, съмѫтмосъмѫтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмѫтѧтъ, съмѫтѧть, съмѫтѧтсъмѫтвѣсъмѫттасъмѫттесъмѫтсъмѫт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмѫтмъ, съмѫтмь, съмѫтмсъмѫттесъмѫтвѣсъмѫттасъмѫтхъ, съмѫтхь, съмѫтхсъмѫт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмѫтсъмѫтхомъ, съмѫтхомь, съмѫтхом, съмѫтхмꙑсъмѫтстесъмѫтшѧ, съмѫтшѫ, съмѫтша, съмѫтше, съмѫтхѫсъмѫтховѣсъмѫтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмѫтстесъмѫщаахъ, съмѫщахъ, съмѫщаахь, съмѫщахь, съмѫщаах, съмѫщахсъмѫщааше, съмѫщашесъмѫщааше, съмѫщашесъмѫщаахомъ, съмѫщахомъ, съмѫщаахомь, съмѫщахомь, съмѫщаахом, съмѫщахомсъмѫщаашете, съмѫщашете, съмѫщаасте, съмѫщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмѫщаахѫ, съмѫщахѫ, съмѫщаахѹ, съмѫщахѹсъмѫщааховѣ, съмѫщаховѣсъмѫщаашета, съмѫщашета, съмѫщааста, съмѫщастасъмѫщаашете, съмѫщашете, съмѫщаасте, съмѫщасте
съмѫтт сѧ -съмѫщѫ сѧ -съмѫтш сѧ св 1. Разтърся се, разтреса се, разклатя се відѫшѩ тѩ въдꙑ і ѹбоѣшѩ сѩ. съмѫтішѩ сѩ беꙁдьнꙑ мъножъство шюма водъ СП 76.17 2. Прен. Смутя се, развълнувам се  вдѣвꙑ  плаѫшт.  пршъдъше на ждꙑ раꙁгнѣва сꙙ дѹхомь.  смѫт сꙙ  рее кде положсте  ... съмѫт сꙙ самъ не ꙗкоже мꙑ ѹжастѭ. л пеалѭ съмѫтмъ сꙙ С 315.20, 23, 25 пон҄е  самъ господь нашъ того плака. вдѣвъ бо го съмѫт сꙙ рее.  вѣшта днъ отъ васꙿ прѣдастъ мꙙ С 406.3 Изч СП С Гр ταράσσω ἐμαυτόν ταράσσομαι смѫтт сꙙ съмѫтіт сѩ Вж. при съмѫтт Нвб