Исторически речник
съмѧст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмѧстсъмѧтѫ, съмѩтѫ, съмѧтѹсъмѧтеш, съмѩтешсъмѧтетъ, съмѩтетъ, съмѧтеть, съмѩтеть, съмѧтетсъмѧтемъ, съмѩтемъ, съмѧтемь, съмѩтемь, съмѧтем, съмѧтемосъмѧтете, съмѩтете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмѧтѫтъ, съмѩтѫтъ, съмѧтѹтъ, съмѧтѫть, съмѩтѫть, съмѧтѹть, съмѩтѹть, съмѧтѫт, съмѧтѹт, съмѩтѹтсъмѧтевѣ, съмѩтевѣсъмѧтета, съмѩтетасъмѧтете, съмѩтетесъмѧт, съмѩтсъмѧт, съмѩт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмѧтѣмъ, съмѩтѣмъ, съмѧтѣмь, съмѩтѣмь, съмѧтѣмсъмѧтѣте, съмѩтѣтесъмѧтѣвѣ, съмѩтѣвѣсъмѧтѣта, съмѩтѣтасъмѧсъ, съмѩсъ, съмѧтохъ, съмѧсь, съмѩсь, съмѧтохь, съмѧтохсъмѧте, съмѩте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмѧте, съмѩтесъмѧсомъ, съмѩсомъ, съмѧтохомъ, съмѧсомь, съмѩсомь, съмѧтохомь, съмѧтохомсъмѧсте, съмѩсте, съмѧтостесъмѧсѧ, съмѧшѧ, съмѩсѧ, съмѩшѧ, съмѧтошѧ, съмѧша, съмѧтоша, съмѧше, съмѧтоше, съмѧтошѫсъмѧсовѣ, съмѩсовѣ, съмѧтоховѣсъмѧста, съмѩста, съмѧтоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмѧсте, съмѩсте, съмѧтостесъмѧтѣахъ, съмѧтѣхъ, съмѧтѣахь, съмѧтѣхь, съмѧтѣах, съмѧтѣхсъмѧтѣаше, съмѧтѣшесъмѧтѣаше, съмѧтѣшесъмѧтѣахомъ, съмѧтѣхомъ, съмѧтѣахомь, съмѧтѣхомь, съмѧтѣахом, съмѧтѣхомсъмѧтѣашете, съмѧтѣшете, съмѧтѣасте, съмѧтѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмѧтѣахѫ, съмѧтѣхѫ, съмѧтѣахѹ, съмѧтѣхѹсъмѧтѣаховѣ, съмѧтѣховѣсъмѧтѣашета, съмѧтѣшета, съмѧтѣаста, съмѧтѣстасъмѧтѣашете, съмѧтѣшете, съмѧтѣасте, съмѧтѣсте
съмѧст -съмѧтѫ -съмѧтеш св 1. Разтърся, разтреса, разклатя сътрѩсе ꙁемлѭ і съмѩте ѭ СП 59.4 ї подвіжа сѩ і трепетъна бꙑстъ ꙁемлѣ.  осънованьнѣ горъ съмѩсѩ сѩ. і подвіжа сѩ ѣко прогнѣва сѩ на ню бъ СП 17.8 съмѩсѩ сѩ горꙑ крѣпостъѭ его СП 45.4 2. Прен. Смутя; докарам някого в смут, в смущение нъ не говор н съмꙙт дѹшꙙ дѣвц С 248.12 3. Прен. Съкруша, поразя, погубя тъгда въꙁглетъ къ німъ гнѣвомъ своімъ.  ѣростьѭ своеѭ съмѩтетъ ѩ СП 2.5 пѹсті стѣлꙑ (!)  раꙁгъна ѩ. ї млъньѩ ѹмножі  съмѩте ѩ СП 17.15 гь гнѣвомъ своімъ съмѩтетъ ѩ і поѣстъ ѩ огъ СП 20.10 4. Прен. Изнуря, изтощя вдѣвъ же народъ съ. млосрдва о нхъ ѣко бѣхѫ съмѧтен. ꙇ отъвръжен ѣкоже овъцѧ. не мѫщѧ пастъꙇрѣ М Мт 9.36 З 5. Помрача [се], стана мътен [образно] съмѩте сѩ отъ ѣрості око мое СП 6.8 съмѧст сѧ М З СП С Гр ταράσσω συνταράσσω σκύλλω [вар. ἐκλύω] съмѩст Вж. при съмѧст сѧ Нвб